Bemiddelingsverzoek BC Markt I 16.006

Sector: industrie

Trefwoorden: instemming, instemmingsrecht, pensioen, CAO

Kern van het geschil

De OR heeft zijn instemming onthouden aan een nieuwe uitvoeringsovereenkomst die de bestuurder heeft afgesloten met een pensioenuitvoerder. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst levert voor de bestuurder bijkomend een jaarlijkse lastenverlichting op. De OR en de bestuurder hebben onderhandelingen gevoerd over diverse onderdelen van de overeenkomst. Hoewel zij elkaar qua standpunt dicht genaderd waren konden zij niet tot overeenstemming komen, waarop de OR de instemming heeft onthouden.      

Advies van de commissie

De bedrijfscommissie constateert dat het betreffende probleem partijen al geruime tijd verdeeld houdt. Na het mislukken van het overleg hebben partijen vrij stevig stelling genomen, mede als gevolg van de inzet over en weer van juridische bijstand en pensioendeskundige bijstand. De huidige handelswijze van partijen staat er, ondanks de in beginsel goede voornemens, aan in de weg om zelf met elkaar tot een oplossing te komen.
De situatie wordt nog extra gecompliceerd doordat er feitelijk naast de bestuurder en de OR nog een derde partij belang bij deze kwestie heeft, te weten de vakbond die een aantal pensioenafspraken met de bestuurder heeft gemaakt in het kader van de geldende CAO. Hoewel kaderleden van deze vakbond zitting hebben in de OR, is de vakbond als partij formeel niet aan deze bemiddelingsprocedure verbonden. Een tweede complicerende factor is het instemmingsverzoek zelf, waarover partijen van mening verschillen hoe dit zich verhoudt tot het recht van de vakbond om afspraken te maken in het kader van de CAO.

Tijdens de bemiddelingszitting heeft de bedrijfscommissie getracht het geschil via bemiddeling inhoudelijk op te lossen. Daartoe is de feitelijke kant van het probleem, te weten de financiële gevolgen van beide voorstellen en de randvoorwaarden binnen de fiscale pensioenwetgeving en de CAO, in kaart gebracht. Dit stelde de partijen in staat om over de feitelijke verschillen te praten en naar oplossingen te zoeken.

De bedrijfscommissie heeft getracht partijen op de verschilpunten tot elkaar te brengen en dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat dat door beide partijen tijdens de bemiddelingszitting ook mondeling is geaccepteerd. Afgesproken is dat bestuurder en OR deze afspraken schriftelijk vastleggen. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de OR alsnog de gevraagde instemming over de contractwijziging verleent.  

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore