Bemiddelingsverzoek BC Markt I 16.016

Sector: industrie

Trefwoorden: arbeidstijdenregeling, cao, instemmingsrecht, ploegenroostertoelage (ORT)

Kern van het geschil

De OR verzoekt de bedrijfscommissie te bemiddelen c.q. een advies uit te brengen inzake een geschil over een instemmingsaanvraag. Kern van het geschil is de vergoeding en inrichting van een consignatiedienst op één van de locaties van de onderneming. De OR heeft negatief beslist op een in april 2016 ontvangen instemmingsverzoek en daarbij aangegeven dat indien aan een viertal voorwaarden wordt voldaan alsnog instemming wordt verleend. De bestuurder heeft aangegeven niet aan een tweetal voorwaarden te zullen voldoen. De OR is van mening dat de bestuurder onvoldoende (financiële) maatregelen treft om de negatieve gevolgen van de roosterwijziging op te vangen. De bestuurder wijst in zijn reactie op de geringe wijzigingen in de consignatiedienst en de financiële impact daarvan. Verder is de bestuurder van mening dat de discussie over een afbouwregeling niet met de OR maar met de vakbonden moet worden gevoerd in het kader van het overleg over de CAO.    

Bemiddelingszitting en afspraak partijen

Tijdens de zitting van de bedrijfscommissie wordt met de vertegenwoordiging van de bestuurder en de delegatie van de OR afgesproken het ter zitting geformuleerde voorstel aan de bestuurder en de voltallige OR voor te leggen. Dit voorstel houdt in dat de ter zitting aanwezige partijen zo veel mogelijk hun best doen om betrokken partijen (vakbond en directie) om tafel te krijgen die over de bedrijfs-CAO gaan. Insteek is dat dit overleg uiterlijk januari 2017 van start gaat. Indien een overeenstemming van de afbouwregeling voor de consignatiedienst in de bedrijfs-CAO met vakbonden kan worden overeengekomen dan zal dit met terugwerkende kracht worden betaald aan betrokkenen vanaf 1 januari 2016. Indien er echter vóór 1 september 2017 geen afbouwregeling voor de consignatiedienst in de bedrijfs-CAO met vakbonden is overeengekomen, dan zal de roosterwijziging (die feitelijk reeds is ingevoerd) teruggedraaid worden.

Terugkoppeling van partijen

De OR ging met het voorstel akkoord maar door de bestuurder werd enkele weken na de zitting aan de bedrijfscommissie medegedeeld dat hij niet in dit voorstel kan mee gaan en dat hij graag gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om nogmaals met de OR in overleg te gaan over een eventuele andere oplossing.

De OR heeft nadien de bestuurder laten weten geen toegevoegde waarde te zien in een nieuwe bemiddelingspoging van de bedrijfscommissie en heeft verklaard bereid te zijn andere oplossingen met de bestuurder te bespreken. De bestuurder heeft daar gehoor aan gegeven en is met een nieuw voorstel gekomen, te weten een aanpassing van het ter zitting geformuleerde voorstel, bepalende dat, indien vóór 1 september 2017 geen (financiële) regeling voor de afbouw van de consignatiedienst in de bedrijfs-CAO met de vakbonden is overeengekomen, dat dan de afbouw zal geschieden volgens de in cao artikel 3.3 voor volcontinudiensten opgenomen afbouwregeling. Ook bij toepassing van deze afbouwregeling zal dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 gebeuren.

De OR heeft dit voorstel goedgekeurd en de bestuurder heeft het aangepaste bemiddelingsvoorstel bevestigd. De bedrijfscommissie is verheugd te constateren dat de bemiddelingszitting partijen goed op weg heeft geholpen en dat partijen uiteindelijk met dit resultaat zijn gekomen en deze ook op eigen kracht tot stand weten te brengen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore