Bemiddelingsverzoek BC Markt I 17.003

Sector: industrie

Trefwoorden: pensioen, arbeidsvoorwaardeninformatieverstrekking

Kern van het geschil

Verzoeker (de bestuurder) is voornemens een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten met een (nieuwe) pensioenuitvoerder. De aanleiding daarvoor is dat de huidige uitvoeringsovereenkomst afloopt en de bestaande pensioenuitvoerder niet bereid is de overeenkomst te verlengen tegen dezelfde condities. In de voorgestelde overeenkomst zal sprake zijn van een andere pensioensystematiek. Er wordt afgestapt van een hybride systeem, dat bestaat uit een combinatie van gegarandeerde uitkeringen (DB-regeling) voor de salarissen tot een bepaald inkomen en beschikbare premies (DC-regeling) voor de salarissen daarboven. De voorgestelde overeenkomst gaat uit van een volledige DC-regeling voor alle medewerkers. De OR heeft de instemming onthouden, omdat hij van oordeel is dat het voorstel een verslechtering is ten opzichte van de bestaande regeling.

Afspraak

De bedrijfscommissie is van oordeel dat – los van de inhoud en de te bereiken oplossing – de OR gelijk heeft in het argument dat hij (te) laat in het traject is betrokken. Indien de OR van het begin af aan bij de totstandkoming van de nieuwe regeling was betrokken, in plaats van pas vanaf de instemmingsaanvraag – dan had mogelijk het probleem dat zich thans voordoet kunnen worden voorkomen. Het is in dit soort trajecten altijd goed om gezamenlijk op te trekken. Samenwerking komt immers de kwaliteit van de besluitvorming ten goede en zorgt bovendien voor draagvlak bij een te behalen resultaat.

De bedrijfscommissie is verheugd dat het partijen is gelukt om ter zitting – en daarmee vóór het aflopen van de (verlengde) termijn waarbinnen de huidige pensioenregeling gold – tot overeenstemming te komen over de uitgangspunten van de nieuwe pensioenregeling. Dit akkoord is bereikt na een uitgebreid traject van onderhandelingen tijdens de bemiddelingszitting.

Om tot het akkoord te komen hebben partijen allereerst vastgesteld waar zij het onderling over eens waren. Daarbij is tevens vastgesteld wat onder het huidige contract de totale premielast bedraagt, uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag. Vervolgens is onderhandeld over de onderdelen waarover nog geen overeenstemming bestond, zoals het uitgangspunt van een volledige DC-regeling, het percentage van de werkgeversbijdrage, hoe wordt gehandeld indien de werkgeversbijdrage de fiscale grenzen overschrijdt, alsmede of er verschil moet worden gemaakt tussen de rechten van bestaande deelnemers en nieuwe deelnemers en wat die verschillen dan zouden moeten zijn. Op al deze punten zijn partijen tot overeenstemming gekomen. Tevens zijn afspraken gemaakt hoe de ter zitting gemaakt afspraken zullen worden uitgewerkt en wat daarbij de rol van de OR zal zijn.

Partijen hebben tijdens de bemiddelingszitting uitgesproken dat zij dit akkoord, voorzien van een positief advies, zullen voorleggen aan hun achterbannen. Indien de pensioenregeling aldus wordt aangepast zal de OR daaraan zijn instemming verlenen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore