Bemiddelingsverzoek BC Markt I 17.004

Sector: industrie

Trefwoorden: adviesrecht, communicatie, informatieverstrekkingkosten adviseur, onderlinge verhoudingen, uitvoering medezeggenschapvertrouwen

Kern van het geschil

Aanleiding van dit geschil betreft de vergoeding van de kosten van de door de personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingeschakelde juridische bijstand (advocaat). De PVT hoopt dat de bemiddeling ertoe leidt dat de kosten voor die bijstand alsnog door de bestuurder worden voldaan. De bestuurder wenst deze kosten niet te betalen omdat het hem voorafgaande aan de inschakeling van de deskundige niet duidelijk was dat het om juridische bijstand zou gaan. Hij dacht te maken te hebben met de kosten van een externe pensioendeskundige en niet die van een advocaat. Hij voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet. Hoewel aanvankelijk ook nog andere zaken waren aangedragen, beperkt de bemiddeling door de bedrijfscommissie zich op verzoek van partijen slechts tot de nog onbetaalde rekening van de ingeschakelde advocaat.

Ter zitting gemaakte afspraak

Ter zitting wordt duidelijk dat de openstaande rekening een bedrag van € 4.500 betreft. Hoewel het ter zitting voor de bedrijfscommissie lastig blijkt om met en tussen partijen een constructief gesprek over de kwestie te voeren, resulteert de bemiddeling uiteindelijk toch in een tijdens de bemiddelingszitting gemaakte afspraak tussen partijen. Deze afspraak houdt in dat de bestuurder de helft van de betreffende openstaande nota voor zijn rekening neemt. Voorts kent de bestuurder de PVT met ingang van 2017 een jaarlijks budget toe van € 2.500. De andere helft van de openstaande nota zal uit het budget van de PVT voor 2017 moeten worden voldaan.

Overwegingen van de commissie

Hoewel de bedrijfscommissie constateert dat partijen middels deze procedure uiteindelijk tot onderlinge overeenstemming zijn gekomen over de voorgelegde kwestie, geeft zij – met name met het oog op de toekomstige samenwerking – partijen samengevat nog het volgende mee:

  • De gemaakte afspraak kan niet betekenen dat het de PVT niet is toegestaan om in 2017 ook naast c.q. buiten dit budget een externe deskundige te raadplegen en daarvoor kosten te maken, indien daarvoor gerechtvaardigde omstandigheden bestaan.
  • Er is sprake van zeer gebrekkige communicatie tussen partijen, die ook nog eens nagenoeg uitsluitend schriftelijk plaats vindt. De bedrijfscommissie constateert een gebrek aan vertrouwen over en weer en heeft de indruk dat de voorgelegde kwestie niet het feitelijke probleem is, maar een symptoom is van deze slechte samenwerking. De bedrijfscommissie is daarom van mening dat partijen er verstandig aan doen om zich de komende tijd gezamenlijk te richten op het verbeteren van hun samenwerking.
  • De bedrijfscommissie adviseert partijen nadrukkelijk om de hulp van een externe coach of opleider in te roepen teneinde hun werkrelatie te verbeteren en op deze wijze gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
  • Een moeizame relatie zal vanzelfsprekend niet in een dag zijn verbeterd. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar indien partijen dit serieus oppakken is het de vaste overtuiging van de bedrijfscommissie dat dit de medezeggenschap binnen de organisatie sterk zal verbeteren.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore