Bemiddelingsadviezen 2018 Bedrijfscommissie Markt I en II

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.005

De OR en bestuurder zijn verdeeld over de manier waarop OR-werk moet worden gecompenseerd. De bestuurder heeft voorgesteld om OR-werk te compenseren met een ’’tijd voor tijd’’ regeling. De OR vindt dat OR werk binnen de contractuele werktijd moet plaatsvinden.

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.004

De OR die al jaren conflicten heeft met diverse bestuurders, voelt zich continu gepasseerd bij diverse instemmings- en adviesplichtige voorgenomen besluiten en voor wat betreft het recht op informatie. Daarnaast vindt de OR dat hij frequent niet in staat wordt gesteld om de medezeggenschap volgens de WOR uit te oefenen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 18.005

In een groot bedrijf met meerdere bedrijfsonderdelen is geen OR ingesteld. Een werkneemster van een van de bedrijfsonderdelen, waar circa 70 mensen werken, verzoekt om instelling van een OR. Op de achtergrond speelt mee dat de functie van verzoekster volgens bestuurder is komen te vervallen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 18.004

Een werknemer die al ruime tijd een arbeidsconflict heeft met de werkgever verzoekt om de instelling van een ondernemingsraad. In de onderneming werken circa 160 mensen, maar er is geen OR ingesteld. Vlak voor de zitting van de bedrijfscommissie doet een rechter uitspraak over het voorliggende ontbindingsverzoek: de arbeidsovereenkomst komt te vervallen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.001

De OR geeft in het verzoekschrift aan dat hij zich niet serieus genomen voelt. Afspraken met de bestuurder worden niet nagekomen en de OR voelt zich gepasseerd bij advies- en instemmingsaanvragen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.002

Drie ondernemingen in de zorg worden samengevoegd tot één grote zorgorganisatie. De bestuurder van de organisatie besluit vervolgens één gemeenschappelijke ondernemingsraad (hierna GOR) in te stellen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.003

Kern van het geschil is een tussen OR en bestuurder overeengekomen vakantieregeling die laatstgenoemde wil wijzigen om beter aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen de sector onderwijs en de geldende cao. De OR stemt daar echter niet mee in. Ter zitting blijkt dat het gevoerde beleid ten aanzien van het opnemen van vakantiedagen niet volledig duidelijk is.

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 18.006

De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van een bedrijf in de sector metaal en techniek, dient een bemiddelingsverzoek in. De bestuurder wil naast het in het bedrijf bestaande Arbeidsduurverkorting-systeem (ADV) een tweede afwijkend ADV-systeem invoeren.

powered by sitecore