Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.001

SectorWelzijnssector

Trefwoordencommunicatie, onderlinge verhoudingen, samenwerking OR - bestuurdervertrouwen

Kern van het geschil

De OR geeft in het verzoekschrift aan dat hij zich niet serieus genomen voelt. Afspraken met de bestuurder worden niet nagekomen en de OR voelt zich gepasseerd bij advies- en instemmingsaanvragen. Daarnaast ervaart de OR dat de achterban van de OR niet als volwaardig wordt beschouwd. De OR wenst dat de bemiddeling leidt tot een serie afspraken over de wijze waarop het overleg in de komende periode zal worden gevoerd.

De bestuurder erkent dat er problemen zijn wat betreft de samenwerking en communicatie. Besluitvorming en onderling overleg verlopen moeizaam en het is lastig om discussies op de inhoud te voeren. De bestuurder benadrukt dat hij de achterban van de OR wel degelijk serieus neemt. Hij heeft geen enkele intentie om de ene doelgroep achter te stellen op de andere doelgroep(en) binnen het bedrijf. In algemene zin vindt de bestuurder de medezeggenschap en de medewerkerstevredenheid (juist) van groot belang voor het functioneren van de organisatie. De bedrijfscommissie adviseert partijen onder andere om regelmatig te evalueren na een overlegvergadering en een afgesproken werkwijze te blijven hanteren.

Bemiddelingszitting

De OR geeft aan dat hij graag hulp wil van de geschillencommissie om een oplossing te vinden voor het verbeteren van de relatie, de communicatie en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de bestuurder. De OR voelt zich niet serieus genomen en onvoldoende tijdig betrokken bij de plannen die de bestuurder maakt. De OR voelt zich vaak voor voldongen feiten geplaatst en hoort van de achterban dat er door het lagere management allerlei uitvoeringshandelingen/werkzaamheden worden verricht, zonder dat de OR tijdig bij het maken van die plannen betrokken is geweest. De OR ziet dat “wat boven beslist wordt niet naar beneden komt”. Daardoor ziet de OR zich regelmatig, om de termijnen veilig te stellen, genoodzaakt zich te beroepen op zijn advies- of instemmingsrecht. De OR wil graag in een vroeg stadium geïnformeerd worden op een voor de OR en de specifieke achterban toegankelijke en begrijpelijke wijze.
Bestuurder geeft aan belang te hechten aan goed lopende medezeggenschap maar erkent dat ondanks de positieve intentie er in de praktijk een moeizame relatie met de OR meer in het bijzonder het dagelijks bestuur van de OR bestaat. Bestuurder constateert dat de bij de zitting door de OR aangehaalde problemen een momentopname zijn en als voorbeeld van de slechte samenwerkingsrelatie moeiteloos door andere voorbeelden kunnen worden ingewisseld.
Zowel bestuurder als OR zien de meerwaarde van regelmatig gestructureerd overleg met het uitvoerend management over dingen die spelen. Met name omdat er veel verschillende en soms complexe onderwerpen spelen binnen de organisatie. Dit maakt de stukken voor de OR soms minder toegankelijk en begrijpelijk.

Verslag van bevindingen en advies van de Bedrijfscommissie

De bedrijfscommissie geeft partijen de volgende adviezen:
• De bedrijfscommissie constateert dat de OR op veel verschillende zaken reageert en veel zaken oppakt, waarbij de OR niet in alle gevallen een formele positie of bevoegdheden heeft. De bedrijfscommissie adviseert de OR om selectiever te zijn in wat hij wel en niet doet en op een gestructureerde en planmatige wijze te werken.
• De bedrijfscommissie adviseert de OR een plan te maken, met een externe procesbegeleider, over welke onderwerpen op welk moment behandeld zullen worden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen onderwerpen op verschillende niveaus, zoals op organisatie breed niveau, afdelingsniveau en operationeel niveau.
• De commissie adviseert partijen de procesafspraak te maken dat ze aan het begin van het bespreken van een onderwerp alvast een datum in de toekomst bepalen en afspreken dat zij pas op die datum bespreken of dit onderwerp adviesplichtig, instemmingsplichtig of geen van beide is. Hierdoor komt er duidelijkheid dat er voor die datum geen termijnen gaan lopen en kunnen partijen zich op het inhoudelijk overleg richten.
• De bedrijfscommissie adviseert de bestuurder er voor zorg te dragen dat de stukken die hij de OR stuurt voor de OR goed te begrijpen en interpreteren zijn.
• De bedrijfscommissie adviseert de bestuurder de OR vroegtijdig te betrekken bij voorgenomen besluitvormingsprocessen, liefst vergezeld van een toegankelijke overzichtelijke samenvatting van voorgenomen besluiten en de beoogde of te verwachten gevolgen voor de betreffende doelgroep.
• De bedrijfscommissie adviseert partijen om regelmatig, bijvoorbeeld na elke overlegvergadering, te evalueren of de afgesproken werkwijze bevalt en zo “de goede weg” te bewaken.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore