Trefwoord: Arbeidstijdenregeling

Bemiddelingverzoek BC Markt II 17.002 (sector: zorg)
Eind 2015 is met instemming van de OR een urenregistratiesysteem ingevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronische 'prikklok'. Alle apothekers van de keten dienen in- en uit te klokken. In het betreffende urenregistratiesysteem is in september 2016 per individuele apotheker een urenrooster vastgelegd, gebaseerd op de in de onderliggende arbeidsovereenkomst vastgelegde urenverplichting per week. Het conflict betreft specifiek het aan de prikklok gekoppelde urenregistratiesysteem en spitst zich toe op de (groep) apothekers. Partijen verschillen van mening over de bevoegdheden van de OR in deze kwestie.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.016 (sector: industrie) 
De OR verzoekt de bedrijfscommissie te bemiddelen c.q. een advies uit te brengen inzake een geschil over een instemmingsaanvraag. Kern van het geschil is de vergoeding en inrichting van een consignatiedienst op één van de locaties van de onderneming. De OR heeft negatief beslist op een in april 2016 ontvangen instemmingsverzoek en daarbij aangegeven dat indien aan een viertal voorwaarden wordt voldaan alsnog instemming wordt verleend. De bestuurder heeft aangegeven niet aan een tweetal voorwaarden te zullen voldoen. De OR is van mening dat de bestuurder onvoldoende (financiële) maatregelen treft om de negatieve gevolgen van de roosterwijziging op te vangen. De bestuurder wijst in zijn reactie op de geringe wijzigingen in de consignatiedienst en de financiële impact daarvan. Verder is de bestuurder van mening dat de discussie over een afbouwregeling niet met de OR maar met de vakbonden moet worden gevoerd in het kader van het overleg over de CAO.

Bemiddelingverzoek BC Markt II 16.001 (sector: zorg) 
Partijen verschillen van mening over de vraag of, en zo ja in welke gevallen, de OR instemmingsrecht heeft bij een werktijdenwijziging/wijziging roosterindeling. Voorgelegd zijn twee gevallen waarover partijen van mening verschillen. De OR meent voor beide gevallen om instemming te moeten worden gevraagd. Daarbij speelt dat de OR vindt dat de bestuurder onvoldoende rekening houdt met de sociale aspecten die roosterwijzigingen voor medewerkers hebben en wil daarom gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht om in voorkomende gevallen sterker te staan in de discussie met de bestuurder. De bestuurder meent dat er geen sprake is van een algemene regeling die wijzigt en dat dus de OR geen instemmingsrecht toekomt.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 15.007 (sector: veehouderij) 
De bestuurder, een ondernemer in de veehouderij, wil de werktijden aanpassen, met als gevolg dat de medewerkers minder ADV-uren opbouwen. Partijen vragen de bedrijfscommissie een uitspraak te doen over de vraag of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in deze kwestie wel of niet instemmingsrecht heeft. De geldende CAO biedt ruimte aan een bedrijf om werktijden vast te stellen die afwijken van de CAO. Dat is in het verleden ook gebeurd. Afgesproken is toen dat de werktijd 37,5 uur per week zouden bedragen. Ervan uitgaande dat het werk aanvangt om 7.30 uur en er 50 minuten pauze is, betekent dit dat het werk van medewerkers dagelijks om 15.50 uur zou moeten eindigen. Omdat de werkgever dat destijds onwenselijk vond is toen de afspraak gemaakt dat de medewerkers tot 16.10 uur werken en dat de aldus extra op te bouwen tijd (20 minuten) dient te worden beschouwd als ADV-uren, die twee of drie wekelijks kunnen worden opgenomen. Thans wil de werkgever de werktijden laten eindigen om 16.00 uur, waardoor de opbouw van ADV-uren wordt gehalveerd. De PVT stelt zich op het standpunt instemmingsrecht te hebben. Partijen vragen in deze kwestie geen bemiddeling maar een oordeel van de bedrijfscommissie.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.017 (sector: dienstverlening)
Naar de mening van de OR heeft de bestuurder een wijziging van arbeidstijden doorgevoerd waarvoor de OR niet om instemming is gevraagd. De wijziging betreft de maatregel om in (één van) de vestigingen van de onderneming vanaf 1 april 2012 de openingstijden voor een bepaalde groep medewerkers op de zaterdagen te wijzigen. Naar de mening van de OR is er sprake van een instemmingsplichtig besluit omdat de betreffende wijziging gevolgen heeft voor een aanwijsbare groep personeelsleden. De OR heeft naar aanleiding hiervan de nietigheid van het besluit ingeroepen. Naar de mening van de bestuurder ligt deze wijziging in de lijn der werkzaamheden en heeft deze betrekking op individuele gevallen.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.013 (sector: zorg)
Bestuurder wil een nieuwe roostersystematiek invoeren. De OR onthoudt zijn instemming om meerdere redenen, waaronder de onduidelijkheid over de feitelijke effecten van de invoering van de nieuwe systematiek.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.006 (sector: gesubsidieerde arbeid) 
De OR zegt niet in te kunnen stemmen met een structurele verruiming van het dagvenster waarbinnen arbeid wordt verricht. De bestuurder heeft aangegeven de rechter om vervangende instemming te vragen indien partijen er bij de bedrijfscommissie niet uitkomen. 

powered by sitecore