Trefwoord: Bonusregeling

Bemiddelingsadvies BC MI 13.019 (sector: groothandel)
Aan de orde is een voorgenomen besluit van de bestuurder om de bestaande bonusregeling te wijzigen. De bestuurder had namelijk geconstateerd dat bepaalde medewerkers van de afdeling Sales nagenoeg gegarandeerde bonussen krijgen, zodat daarvan voor hun geen prikkel uitgaat om een betere prestatie te leveren. Met de nieuwe voorstellen wordt beoogd ‘over-achievement’ hoger te belonen en voorts om de medewerkers te dwingen eerder in het jaar hun prestatie neer te zetten, die zich dan later in het jaar vertaalt in hogere bonussen. Een en ander is eveneens in lijn met het wereldwijde bonusplan van de organisatie. De OR heeft gemotiveerd aangegeven niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het bonusplan. 

Bemiddelingsadvies BC M II 12.011 (sector: welzijn)
Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de cao-regeling in de kinderopvang betreffende de eindejaarsuitkering. Op grond van de cao moet in overleg tussen OR en bestuurder een eindejaarsuitkering van 3,5 procent worden vastgesteld, die wordt uitgekeerd afhankelijk van vast te stellen doelen en/of resultaten. De bestuurder heeft daartoe een voorstel gedaan, waarbij een deel van de eindejaarsuitkering afhankelijk wordt gesteld van het behalen door de organisatie van bepaalde financiële doelen. De OR gaat hiermee niet akkoord omdat in zijn ogen de mate van beïnvloedbaarheid van deze financiële doelen door de individuele medewerkers te gering is. De cao stelt deze beïnvloedbaarheid als eis. 

Bemiddelingsadvies BC M I 11.029 (sector: financiële dienstverlening)
Bestuurder en OR hebben een verschil van interpretatie over de specifieke invulling van het opzetten van een regeling ’individuele prestatiebeloning’. De afspraak om een regeling ’individuele prestatiebeloning’ op te zetten is tussen de vakbonden en de toenmalige bestuurder gemaakt tijdens de overgang van de schadeafdeling van bedrijf A naar B.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.009 (sector: zorg) 
Het geschil betreft de invoering van een HR-cyclus met variabele beloningssystematiek.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.008 (sector: industrie)
Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de bonusregeling, welke is opgenomen in een personeelsreglement.powered by sitecore