Trefwoord: Communicatie / miscommunicatie

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 17.003 (sector: zorg)
Het geschil heeft betrekking op het adviesrecht bij de benoeming van een bestuurder. De RvT heeft bij besluit een nieuwe bestuurder benoemd. De OR geeft aan met betrekking tot deze benoeming niet formeel om advies te zijn gevraagd, terwijl dat conform het bepaalde in artikel 30 van de WOR wel had moeten gebeuren. De RvT geeft aan te goeder trouw te hebben gehandeld door in de selectieprocedure leden van de OR te betrekken. Daarbij geeft de RvT aan dat leden van de OR zitting hebben gehad in de adviescommissie en dat – bij email van de voorzitter van de OR – de OR daarmee heeft afgezien van het formele adviesrecht op grond van artikel 30 van de WOR.

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 17.004 (sector: dienstverlening)
Aanleiding van dit geschil betreft de vergoeding van de kosten van de door de personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingeschakelde juridische bijstand (advocaat). De PVT hoopt dat de bemiddeling ertoe leidt dat de kosten voor die bijstand alsnog door de bestuurder worden voldaan. De bestuurder wenst deze kosten niet te betalen omdat het hem voorafgaande aan de inschakeling van de deskundige niet duidelijk was dat het om juridische bijstand zou gaan. Hij dacht te maken te hebben met de kosten van een externe pensioendeskundige en niet die van een advocaat. Hij voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet. Hoewel aanvankelijk ook nog andere zaken waren aangedragen, beperkt de bemiddeling door de bedrijfscommissie zich op verzoek van partijen slechts tot de nog onbetaalde rekening van de ingeschakelde advocaat.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.008 (sector: dienstverlening)
De kern van het geschil is dat de OR op diverse onderdelen weerstand ervaart van de bestuurder, hetgeen de OR belemmert in zijn functioneren. Dit heeft met name betrekking op het aantal uren dat de OR beschikbaar wordt gesteld om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast geeft de OR aan dat hij geen verzoeken om instemming of advies ontvangt en dat hij wordt belemmerd in het kunnen uitoefenen van het initiatiefrecht. Bovendien geeft de OR aan te worden geïntimideerd door een van de bestuurders. De bestuurder bestrijdt het standpunt van de OR dat de directie gestopt is met het vergoeden van de uren voor OR-werkzaamheden.

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 16.004 (sector: welzijnssector)
Het betreft een intern geschil binnen een OR. Drie leden van de OR vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van die OR. Verzoekers zijn leden van de OR die niet in het DB zitten. Zij vinden dat het DB te weinig doet om belangrijke onderwerpen, zoals een klokkenluidersregeling of een ARBO-regeling op de agenda van de OR te plaatsen. Bovendien verwijten zij het DB te veel in overleg te treden met de bestuurder en met hem te nauwe banden te onderhouden. Het DB overlegt vaker met de bestuurder dan met de eigen OR leden. Het DB geeft aan dat er goede redenen zijn waarom de onderwerpen nog niet zijn geagendeerd. Ook ontkennen zij te nauwe banden te hebben met de bestuurder. Het overleg dat zij hebben met de bestuurder zou uitsluitend agenderend en informerend zijn. Op hun beurt verwijt het DB verzoekers dat zij onvoldoende constructief zijn bij de behandeling van onderwerpen. Verzoekers zouden zich te veel op de wet en de procedures beroepen en te weinig bezig zijn met de inhoudelijke kant van onderwerpen die de OR in behandeling heeft. Daardoor wordt vaak veel tijd verloren en zou het in enkele adviestrajecten, waar de OR te maken had met een scherpe deadline, verkeerd zijn gegaan.

Bemiddelingverzoek BC Markt II 16.001 (sector: zorg) 
Partijen verschillen van mening over de vraag of, en zo ja in welke gevallen, de OR instemmingsrecht heeft bij een werktijdenwijziging/wijziging roosterindeling. Voorgelegd zijn twee gevallen waarover partijen van mening verschillen. De OR meent voor beide gevallen om instemming te moeten worden gevraagd. Daarbij speelt dat de OR vindt dat de bestuurder onvoldoende rekening houdt met de sociale aspecten die roosterwijzigingen voor medewerkers hebben en wil daarom gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht om in voorkomende gevallen sterker te staan in de discussie met de bestuurder. De bestuurder meent dat er geen sprake is van een algemene regeling die wijzigt en dat dus de OR geen instemmingsrecht toekomt.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 15.003 (sector: transport) 
Verzoeker, een werknemer die in het verleden OR-lid is geweest en zich bij de laatste verkiezingen kandidaat heeft gesteld, heeft enkele bezwaren jegens de OR. Deze richten zich enerzijds op (de bezwaartermijn uit de bezwaarbepaling van) het reglement en het verloop van de OR-verkiezingen (aanpassing reglement tijdens procedure, tijdsbestek en zetelverdeling). Het is voor de OR niet duidelijk wat verzoeker beoogt te bereiken met het bemiddelingsverzoek. De OR meent transparant en zorgvuldig te hebben gehandeld en dat het reglement aan de vereisten voldoet. De OR meent dat de inhoud van het reglement en de indeling in kiesgroepen verantwoordelijkheden betreffen van de OR.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 14.008 (sector: dienstverlening) 
Dhr. X, lid van de OR, stelt sinds enige maanden een conflict / vertrouwensbreuk te hebben met (het DB van) de OR. Hij stelt dat de ontstane situatie door het DB is besproken met de ondernemer en dat daardoor (de verlenging van) zijn arbeidscontract onder druk is komen te staan. Verzoeker wenst via de procedure bij de BC Markt I een aantal zaken te bewerkstelligen waaronder excuses van het DB en het (rechtsgeldig) gaan gebruiken door de OR van het OR-reglement. De OR is van mening dat dhr. X niet in de OR functioneert en dat hij ernstig afbreuk doet aan het imago van de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.005 (sector: dienstverlening)
Het geschil speelt tussen de OR en een van zijn onderdeelcommissies en betreft in essentie de vraag of de OR al dan niet terecht heeft besloten om het ledental van de door hem ingestelde onderdeelcommissie te verlagen van 7 naar 5.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.019 (sector: dienstverlening)
Dit geschil betreft een controverse tussen partijen omtrent de financiering van een pensioenjuridisch onderzoek dat de OR wenst uit te laten voeren. Het verzoek van de OR aan de Bedrijfscommissie Markt I is de bestuurder te wijzen op zijn verplichting dit onderzoek te laten plaatsvinden opdat duidelijk wordt of er juridisch onjuist gehandeld is door de bestuurder. De bestuurder meent dat, nu er reeds een onderzoeksrapport ligt, een nieuw onderzoek niet als redelijk en noodzakelijk kan worden aangemerkt voor de uitoefening van de taken zoals die in de WOR zijn gegeven aan de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.017 (sector: dienstverlening)
Naar de mening van de OR heeft de bestuurder een wijziging van arbeidstijden doorgevoerd waarvoor de OR niet om instemming is gevraagd. De wijziging betreft de maatregel om in (één van) de vestigingen van de onderneming vanaf 1 april 2012 de openingstijden voor een bepaalde groep medewerkers op de zaterdagen te wijzigen. Naar de mening van de OR is er sprake van een instemmingsplichtig besluit omdat de betreffende wijziging gevolgen heeft voor een aanwijsbare groep personeelsleden. De OR heeft naar aanleiding hiervan de nietigheid van het besluit ingeroepen. Naar de mening van de bestuurder ligt deze wijziging in de lijn der werkzaamheden en heeft deze betrekking op individuele gevallen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.013 en Markt I 12.015 (sector: vervoer en logistiek)
In dit geschil wordt de Bedrijfscommissie Markt I door een werknemer verzocht uit te spreken dat de OR gevolg dient te geven aan zijn verplichting tot het bekend maken van agenda’s en verslagen van vergaderingen, een en ander voor zover dit van de ondernemer of OR afhangt. De OR stelt dat hij op grond van zijn geheimhoudingsplicht niet dan wel in geringe mate gehoor kan geven aan de oproep tot bekendmaking van de verzochte stukken. Daarnaast heeft een verzoek van een collega-werknemer betrekking op de officiële samenstelling (omvang) van de OR en dat ook het reglement van de OR daarop behoort te worden aangepast.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.008 (sector: zorg)
In dit geschil verzocht een vakbond de Bedrijfscommissie Markt II om bemiddeling inzake een probleem dat is ontstaan bij de verkiezing van de OR van een ziekenhuis. Zowel de vakbond als een OR-lid namens deze vakbond, heeft een kandidatenlijst ingediend. Deze twee kandidatenlijsten komen niet met elkaar overeen; op de door de vakbond ingediende lijst staan vier kandidaten, op de door het OR-lid ingediende lijst drie.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.006 (sector: onderwijs)
De OR gaat niet akkoord met de door de bestuurder per 1 januari 2012 eenzijdig doorgevoerde verandering van de wijze waarop de arbodienstverlening, als bedoeld in art. 14, lid 1 van de Arbowet, bij de onderneming van bestuurder is geregeld.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.024 (sector: onderwijs) 
De verkiezingscommissie van de OR weigert een kandidaatstelling. Verzoeker wenst zich via de zogenoemde vrije lijst verkiesbaar te stellen voor een vacature in de OR. De (verkiezingscommissie van de) OR is van mening dat hij onvoldoende geldige handtekeningen aangeleverd heeft, zijn kandidaatstelling is daarom niet geaccepteerd.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.010 (sector: welzijn) 
Communicatie en onderlinge relatie tussen OR en bestuurder.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.006 (sector: zorg) 
Probleem in het besluitvormingsproces ten gevolge van onduidelijkheid over de rolverdeling tussen bestuurder en OR bij uitwerking van advies- en instemmingsplichtige besluiten.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.005 (sector: zorg) 
De OR is van mening dat met meer inspanningen het personeelstekort bestreden kan worden door werving binnen de reguliere groep en is bang voor kwaliteitsverlies bij werving vanuit de alternatieve groep.

 

powered by sitecore