Trefwoord: Eindejaarsuitkering

Bemiddelingsverzoek BC MII 14.001 (sector: kinderopvang)
Dit geschil behelst de toekenning van de eindejaarsuitkering (hierna: EJU) binnen een organisatie werkzaam in de kinderopvang. Ten tijde van het geschil ontvingen medewerkers op basis van artikel 5.7 cao Kinderopvang een EJU van maximaal 3,5%. Het uit te keren percentage was afhankelijk van het behalen van financiële resultaten en/of andere doelen die werkgever en OR vooraf hadden afgesproken. Daartoe diende de werkgever een voorstel voor de te bereiken doelen en/of resultaten voor de EJU vóór 1 januari ter instemming bij de OR in te dienen en moesten OR en werkgever vervolgens vóór 1 juli overeenstemming bereiken over de EJU-opbouw voor dat jaar. Nadat de OR het eerste voorstel van de bestuurder had afgewezen zijn daarin nog diverse aanpassingen aangebracht. De OR heeft uiteindelijk niet ingestemd met de door de bestuurder voorgestelde doelen.

Bemiddelingsadvies BC MII 13.023 (sector: kinderopvang)
De PVT verzoekt bemiddeling omtrent de vraag of een van de door de bestuurder gedane voorstellen in het kader van de eindejaarsuitkering (EJU) 2013 als doel daartoe mocht dienen en/of de PVT al dan niet terecht dit voorstel als doel heeft afgewezen.

Bemiddelingsadvies BC MII 13.019 (sector: kinderopvang)
De OR en bestuurder verschillen van mening over de interpretatie van artikel 5.7 van de cao Kinderopvang en over de vraag of de bestuurder in deze kwestie artikel 27 WOR naar behoren naleeft. Artikel 5.7 van de cao bepaalt dat uitbetaling van de eindejaarsuitkering (EJU) ad in totaal 3,5%, berekend over het totale jaarsalaris en de in het betreffende jaar opgebouwde vakantietoeslag, afhankelijk is van vooraf tussen werkgever en OR vast te stellen resultaten en/of doelen. Het al dan niet bereiken van deze objectief meetbare resultaten en/of doelen moet door de werknemers te beïnvloeden zijn.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.018 (sector: dienstverlening)
De OR legt drie zaken voor:
1) Het besluit van de bestuurder om een aantal vrije dagen te laten vervallen, zonder instemming te vragen.
2) Verschil van mening over de benaming van de 13e maand.
3) Bestuurder komt de verplichtingen op grond van de WOR bij verandering van onder meer de arbeidsvoorwaarden niet na.
Bestuurder brengt naar aanleiding van het verzoek van de OR zelf twee andere punten in: de pensioenregeling en de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Bemiddelingsadvies BC MII 12.011 (sector: welzijn)
Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de cao-regeling in de kinderopvang betreffende de eindejaarsuitkering. Op grond van de cao moet in overleg tussen OR en bestuurder een eindejaarsuitkering van 3,5 procent worden vastgesteld, die wordt uitgekeerd afhankelijk van vast te stellen doelen en/of resultaten. De bestuurder heeft daartoe een voorstel gedaan, waarbij een deel van de eindejaarsuitkering afhankelijk wordt gesteld van het behalen door de organisatie van bepaalde financiële doelen. De OR gaat hiermee niet akkoord omdat in zijn ogen de mate van beïnvloedbaarheid van deze financiële doelen door de individuele medewerkers te gering is. De cao stelt deze beïnvloedbaarheid als eis.

Bemiddelingsadvies BC MII 11.008 (sector: kinderopvang) 
Het geschil gaat over het wel of niet uitkeren van de eindejaarsuitkering op basis van de cao voor de Kinderopvang.

Bemiddelingsadvies BC MII 11.001 (sector: kinderopvang) 
De cao bepaalt dat de eindejaarsuitkering 3,5% bedraagt en de uitbetaling van deze uitkering afhankelijk is van een financieel resultaat en/of een ander doel dat de werkgever en de OR vooraf hebben afgesproken.

powered by sitecore