Trefwoord: Faciliteitenregeling / faciliteiten

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.008 (sector: dienstverlening) 
De kern van het geschil is dat de OR op diverse onderdelen weerstand ervaart van de bestuurder, hetgeen de OR belemmert in zijn functioneren. Dit heeft met name betrekking op het aantal uren dat de OR beschikbaar wordt gesteld om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast geeft de OR aan dat hij geen verzoeken om instemming of advies ontvangt en dat hij wordt belemmerd in het kunnen uitoefenen van het initiatiefrecht. Bovendien geeft de OR aan te worden geïntimideerd door een van de bestuurders. De bestuurder bestrijdt het standpunt van de OR dat de directie gestopt is met het vergoeden van de uren voor OR-werkzaamheden.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.003 (sector: metaal en techniek)
Het geschil betreft de faciliteiten van de OR. Concreet gaat het onder meer om het aantal aan OR-leden toekomende uren voor onderling beraad en overleg, de regels betreffende de deelname aan (overleg) vergaderingen, scholingsuren en andere faciliteiten. De OR is van mening dat de in de wet toegekende faciliteiten als gevolg van een eenzijdig door de ondernemer genomen besluit onvoldoende zijn gewaarborgd. Voorts meent de OR dat de geboden faciliteiten onvoldoende zijn in het licht van de behoeften van de OR. De bestuurder wijst op onjuistheden in het verzoekschrift van de OR en acht het door de OR ingenomen standpunt gezien de aard en omvang van de onderneming buiten proportie. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat zijn (voorgenomen) besluit redelijk is en dat op die basis een afspraak gemaakt moet kunnen worden met de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.014 (sector: onderwijs)
Partijen zijn ondanks vele overleggen en bemiddeling door een derde, (nog) niet tot overeenstemming gekomen over de facilitering van de OR. Tot 1 maart 2012 gold een overgangsbepaling in de vorm van een overeenkomst tussen cao-partijen die de omvang van de faciliteiten voor een OR in het MBO regelt.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.004 (sector: zorg en welzijn)
In dit geschil zijn partijen verdeeld over de vraag of de leden van de OR voldoende tijd ter beschikking krijgen om tijdens werktijd OR-werkzaamheden te kunnen verrichten.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.025 (sector: onderwijs)
Het geschil gaat over de op te stellen jaaragenda van 2012 en de daarop te baseren urenfacilitering. Tot 1 maart 2012 geldt een overgangsbepaling in de vorm van een overeenkomst tussen cao-partijen die de omvang van de faciliteiten voor een OR regelt. Verzoeker (OR) en verweerder (bestuurder) interpreteren deze bepaling echter verschillend.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.002 (sector: (gehandicapten)zorg) 
Het geschil betreft de faciliteitenregeling voor de Centrale Ondernemingsraad.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.001 (sector: zorg) 
Moeten uren waarin OR-werk wordt verricht (deels) met onregelmatigheidstoeslag worden uitbetaald? Kan de faciliteitenregeling eenzijdig opgezegd worden?

 

powered by sitecore