Trefwoord: Geen ruimte tot bemiddeling

Bemiddelingverzoek BC Markt II 17.002 (sector: zorg) 
Eind 2015 is met instemming van de OR een urenregistratiesysteem ingevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronische 'prikklok'. Alle apothekers van de keten dienen in- en uit te klokken. In het betreffende urenregistratiesysteem is in september 2016 per individuele apotheker een urenrooster vastgelegd, gebaseerd op de in de onderliggende arbeidsovereenkomst vastgelegde urenverplichting per week. Het conflict betreft specifiek het aan de prikklok gekoppelde urenregistratiesysteem en spitst zich toe op de (groep) apothekers. Partijen verschillen van mening over de bevoegdheden van de OR in deze kwestie.

Bemiddelingverzoek BC Markt II 16.001 (sector: zorg) 
Partijen verschillen van mening over de vraag of, en zo ja in welke gevallen, de OR instemmingsrecht heeft bij een werktijdenwijziging/wijziging roosterindeling. Voorgelegd zijn twee gevallen waarover partijen van mening verschillen. De OR meent voor beide gevallen om instemming te moeten worden gevraagd. Daarbij speelt dat de OR vindt dat de bestuurder onvoldoende rekening houdt met de sociale aspecten die roosterwijzigingen voor medewerkers hebben en wil daarom gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht om in voorkomende gevallen sterker te staan in de discussie met de bestuurder. De bestuurder meent dat er geen sprake is van een algemene regeling die wijzigt en dat dus de OR geen instemmingsrecht toekomt.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 14.008 (sector: dienstverlening) 
Dhr. X, lid van de OR, stelt sinds enige maanden een conflict / vertrouwensbreuk te hebben met (het DB van) de OR. Hij stelt dat de ontstane situatie door het DB is besproken met de ondernemer en dat daardoor (de verlenging van) zijn arbeidscontract onder druk is komen te staan. Verzoeker wenst via de procedure bij de BC Markt I een aantal zaken te bewerkstelligen waaronder excuses van het DB en het (rechtsgeldig) gaan gebruiken door de OR van het OR-reglement. De OR is van mening dat dhr. X niet in de OR functioneert en dat hij ernstig afbreuk doet aan het imago van de OR. 

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.034 (sector: dienstverlening)
De OR verzoekt om nadere informatie ten behoeve van een adviesaanvraag betreffende de inschakeling van een adviseur (in verband met een op handen zijnde grootschalige veranderingen binnen de organisatiestructuur). Bestuurder heeft laten weten de verzochte informatie, op één onderdeel na, niet te zullen verstrekken. Daarnaast wenst de OR van bestuurder te vernemen op welke onderdelen van de adviesaanvraag geheimhouding ligt. De OR is van mening dat hij recht heeft op de gevraagde informatie en dat de absolute geheimhoudingsplicht die hem is opgelegd door bestuurder in strijd is met de verplichting van de ondernemer ex artikel 17 WOR om de OR in staat te stellen zijn achterban te raadplegen. Bestuurder weigert volgens de OR aan te geven welke onderdelen onder de geheimhouding vallen.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.013 (sector: zorg)
Bestuurder wil een nieuwe roostersystematiek invoeren. De OR onthoudt zijn instemming om meerdere redenen, waaronder de onduidelijkheid over de feitelijke effecten van de invoering van de nieuwe systematiek.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.027 (sector: energie)
De OR is van mening dat de bestuurder ten onrechte een besluit heeft genomen zonder dit ter instemming aan de OR voor te leggen. Het betreft de wijziging in de resultaatafhankelijke beloning voor medewerkers die in dienst zijn op basis van zgn. functiecontracten. Voorheen werd deze variabele beloning gebaseerd op ‘EBIT’, thans op ‘EBITDA’.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.026 (sector: vervoer en logistiek)
De OR verleent geen instemming met twee door de bestuurder voorgenomen pensioengerelateerde besluiten. De BC Markt I acht bemiddeling niet zinvol en neemt het verzoek niet in behandeling.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.022 (sector: kinderopvang) 
De werknemer verzoekt om bemiddeling met een beroep op benadeling vanwege OR-werkzaamheden. De commissie acht het vooral een individueel arbeidsconflict, ziet geen ruimte tot bemiddeling op haar terrein en handelt het verzoek schriftelijk af.

powered by sitecore