Trefwoord: Informatieverstrekking

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 17.004 (sector: dienstverlening)
Aanleiding van dit geschil betreft de vergoeding van de kosten van de door de personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingeschakelde juridische bijstand (advocaat). De PVT hoopt dat de bemiddeling ertoe leidt dat de kosten voor die bijstand alsnog door de bestuurder worden voldaan. De bestuurder wenst deze kosten niet te betalen omdat het hem voorafgaande aan de inschakeling van de deskundige niet duidelijk was dat het om juridische bijstand zou gaan. Hij dacht te maken te hebben met de kosten van een externe pensioendeskundige en niet die van een advocaat. Hij voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet. Hoewel aanvankelijk ook nog andere zaken waren aangedragen, beperkt de bemiddeling door de bedrijfscommissie zich op verzoek van partijen slechts tot de nog onbetaalde rekening van de ingeschakelde advocaat.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 17.003 (sector: industrie) 
Verzoeker (de bestuurder) is voornemens een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten met een (nieuwe) pensioenuitvoerder. De aanleiding daarvoor is dat de huidige uitvoeringsovereenkomst afloopt en de bestaande pensioenuitvoerder niet bereid is de overeenkomst te verlengen tegen dezelfde condities. In de voorgestelde overeenkomst zal sprake zijn van een andere pensioensystematiek. Er wordt afgestapt van een hybride systeem, dat bestaat uit een combinatie van gegarandeerde uitkeringen (DB-regeling) voor de salarissen tot een bepaald inkomen en beschikbare premies (DC-regeling) voor de salarissen daarboven. De voorgestelde overeenkomst gaat uit van een volledige DC-regeling voor alle medewerkers. De OR heeft de instemming onthouden, omdat hij van oordeel is dat het voorstel een verslechtering is ten opzichte van de bestaande regeling.

Bemiddelingverzoek BC Markt II 16.001 (sector: zorg)
Partijen verschillen van mening over de vraag of, en zo ja in welke gevallen, de OR instemmingsrecht heeft bij een werktijdenwijziging/wijziging roosterindeling. Voorgelegd zijn twee gevallen waarover partijen van mening verschillen. De OR meent voor beide gevallen om instemming te moeten worden gevraagd. Daarbij speelt dat de OR vindt dat de bestuurder onvoldoende rekening houdt met de sociale aspecten die roosterwijzigingen voor medewerkers hebben en wil daarom gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht om in voorkomende gevallen sterker te staan in de discussie met de bestuurder. De bestuurder meent dat er geen sprake is van een algemene regeling die wijzigt en dat dus de OR geen instemmingsrecht toekomt.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 15.002 (sector: chemische industrie)
De pesoneelsvertegenwoordiging (PVT) verzoekt te bemiddelen in het conflict dat is gerezen met de bestuurder over de keuzes die de organisatie heeft gemaakt bij de invoering van de werkkostenregeling (WKR). Naar de mening van de PVT beschikt zij over onvoldoende informatie in deze. De PVT heeft een duidelijke wens om in de WKR ook de vergoeding van de vakbondscontributie op te laten nemen. De vakbondscontributie werd voorheen ook altijd vergoed. Op dat punt volgde de ondernemer volgens de PVT de CAO. De bestuurder stelt zich inhoudelijk op standpunt dat zij aan haar verplichtingen (waaronder haar informatieplicht) op grond van de WOR heeft voldaan, dat haar beleid ten aanzien van de betreffende CAO duidelijk is en dat de kwestie na zo’n lange tijd tot een afronding moet komen.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 14.008 (sector: dienstverlening) 
Dhr. X, lid van de OR, stelt sinds enige maanden een conflict / vertrouwensbreuk te hebben met (het DB van) de OR. Hij stelt dat de ontstane situatie door het DB is besproken met de ondernemer en dat daardoor (de verlenging van) zijn arbeidscontract onder druk is komen te staan. Verzoeker wenst via de procedure bij de BC Markt I een aantal zaken te bewerkstelligen waaronder excuses van het DB en het (rechtsgeldig) gaan gebruiken door de OR van het OR-reglement. De OR is van mening dat dhr. X niet in de OR functioneert en dat hij ernstig afbreuk doet aan het imago van de OR.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 14.005 (sector: detailhandel)
Partijen verschillen van mening over de vraag of de OR het recht heeft op volledige inzage in het (drie keer per jaar plaatsvindende) medewerkerstevredenheidsonderzoek (hierna: MTO). De OR heeft meerdere malen bij de bestuurder het verzoek gedaan tot het inzien hiervan en het verkrijgen van de data voortkomend uit het MTO. De OR heeft tot op heden slechts ten dele de verzochte informatie mogen inzien in de vorm van een presentatie. De OR stelt dat hij de data nodig heeft om deze zelf te analyseren en tot een eigen conclusie te komen. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat het delen van de volledige MTO niet nodig is en niet zou mogen uit privacy-oogpunt.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.034 (sector: dienstverlening)
De OR verzoekt om nadere informatie ten behoeve van een adviesaanvraag betreffende de inschakeling van een adviseur (in verband met een op handen zijnde grootschalige veranderingen binnen de organisatiestructuur). Bestuurder heeft laten weten de verzochte informatie, op één onderdeel na, niet te zullen verstrekken. Daarnaast wenst de OR van bestuurder te vernemen op welke onderdelen van de adviesaanvraag geheimhouding ligt. De OR is van mening dat hij recht heeft op de gevraagde informatie en dat de absolute geheimhoudingsplicht die hem is opgelegd door bestuurder in strijd is met de verplichting van de ondernemer ex artikel 17 WOR om de OR in staat te stellen zijn achterban te raadplegen. Bestuurder weigert volgens de OR aan te geven welke onderdelen onder de geheimhouding vallen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.013 en M I 12.015 (sector: vervoer en logistiek)
In dit geschil wordt de Bedrijfscommissie Markt I door een werknemer verzocht uit te spreken dat de OR gevolg dient te geven aan zijn verplichting tot het bekend maken van agenda’s en verslagen van vergaderingen, een en ander voor zover dit van de ondernemer of OR afhangt. De OR stelt dat hij op grond van zijn geheimhoudingsplicht niet dan wel in geringe mate gehoor kan geven aan de oproep tot bekendmaking van de verzochte stukken. Daarnaast heeft een verzoek van een collega-werknemer betrekking op de officiële samenstelling (omvang) van de OR en dat ook het reglement van de OR daarop behoort te worden aangepast.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.008 (sector: vervoer)
De OR voert aan dat bestuurder hem foutief en onvolledig heeft geïnformeerd bij een overgang van een pensioenregeling als gevolg van een juridische fusie. Door onjuiste informatie waren de financiële gevolgen volgens de OR niet duidelijk. Volgens de OR houdt de bestuurder zich niet aan de gemaakte afspraken tot compensatie. Bestuurder vindt dat de OR niet ontvankelijk dient te worden verklaard en meent dat het onderwerp reeds binnen de overlegvergaderingen is besproken en dat het medezeggenschapstraject is afgerond.
Voorts betwist de bestuurder dat de door de OR gevorderde nakoming tot compensatie, onderdeel is van de gemaakte afspraken.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.035 (sector: financiële dienstverlening)
De door bestuurder als toelichting op de personeelsbeoordelingsregeling bedoelde informatie wordt door de OR als wijziging van die regeling opgevat. Bestuurder erkent en betreurt de onduidelijke informatieverstrekking.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.004 (sector: geestelijke gezondheidszorg)
De slechte verhouding tussen bestuurder en OR verstoort het invulling geven aan de medezeggenschap.

powered by sitecore