Trefwoord: Instemming

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 17.001 (sector: welzijnssector)
In de van toepassing zijnde CAO is bepaald dat door de ondernemer voor verschillende onderwerpen regelingen moeten worden gemaakt, die de instemming van de OR behoeven. Een van deze onderwerpen is de tegemoetkoming in de kosten van woon-werk verkeer. Binnen de onderneming is thans op dit onderwerp niets geregeld, maar zijn wel met enkele medewerkers individuele afspraken getroffen. Deze afspraken verschillen onderling van elkaar. Zowel de ondernemer (verzoeker) als de OR zijn van oordeel dat het goed is dat er een uniforme regeling komt. De OR kan echter niet instemmen met de door verzoeker voorgelegde concept regeling, omdat deze regeling geen recht doet aan de – naar de mening van de OR – op basis van de individuele afspraken verworven rechten van de medewerkers, die er als gevolg van deze regeling op achteruit zouden gaan.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.006 (sector: industrie)
De OR heeft zijn instemming onthouden aan een nieuwe uitvoeringsovereenkomst die de bestuurder heeft afgesloten met een pensioenuitvoerder. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst levert voor de bestuurder bijkomend een jaarlijkse lastenverlichting op. De OR en de bestuurder hebben onderhandelingen gevoerd over diverse onderdelen van de overeenkomst. Hoewel zij elkaar qua standpunt dicht genaderd waren konden zij niet tot overeenstemming komen, waarop de OR de instemming heeft onthouden.

Bemiddelingverzoek BC Markt II 16.001 (sector: zorg)
Partijen verschillen van mening over de vraag of, en zo ja in welke gevallen, de OR instemmingsrecht heeft bij een werktijdenwijziging/wijziging roosterindeling. Voorgelegd zijn twee gevallen waarover partijen van mening verschillen. De OR meent voor beide gevallen om instemming te moeten worden gevraagd. Daarbij speelt dat de OR vindt dat de bestuurder onvoldoende rekening houdt met de sociale aspecten die roosterwijzigingen voor medewerkers hebben en wil daarom gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht om in voorkomende gevallen sterker te staan in de discussie met de bestuurder. De bestuurder meent dat er geen sprake is van een algemene regeling die wijzigt en dat dus de OR geen instemmingsrecht toekomt.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.017 (sector: dienstverlening)
Naar de mening van de OR heeft de bestuurder een wijziging van arbeidstijden doorgevoerd waarvoor de OR niet om instemming is gevraagd. De wijziging betreft de maatregel om in (één van) de vestigingen van de onderneming vanaf 1 april 2012 de openingstijden voor een bepaalde groep medewerkers op de zaterdagen te wijzigen. Naar de mening van de OR is er sprake van een instemmingsplichtig besluit omdat de betreffende wijziging gevolgen heeft voor een aanwijsbare groep personeelsleden. De OR heeft naar aanleiding hiervan de nietigheid van het besluit ingeroepen. Naar de mening van de bestuurder ligt deze wijziging in de lijn der werkzaamheden en heeft deze betrekking op individuele gevallen.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.014 (sector: zorg)
Het geschil in deze zaak speelt bij twee ziekenhuizen die een aantal jaren geleden bestuurlijk zijn gefuseerd en op termijn juridisch zullen fuseren. Eén stap in dit traject is het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Een werkgroep waarin ook OR-leden zitting hadden heeft een harmonisatiepakket voorgesteld en de bestuurder heeft dit overgenomen op één element na, de compensatie van feestdagen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.035 (sector: financiële dienstverlening)
De door bestuurder als toelichting op de personeelsbeoordelingsregeling bedoelde informatie wordt door de OR als wijziging van die regeling opgevat. Bestuurder erkent en betreurt de onduidelijke informatieverstrekking.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.026 (sector: vervoer en logistiek)
De OR verleent geen instemming met twee door de bestuurder voorgenomen pensioengerelateerde besluiten. De BC Markt I acht bemiddeling niet zinvol en neemt het verzoek niet in behandeling.powered by sitecore