Trefwoord: Interpretatie

Bemiddelingverzoek BC M II 15.004 (sector: zorg)
De organisatie gaat verhuizen naar een andere stad. In 2010 zijn afspraken gemaakt over een op de reiskostenvergoeding aanvullende vergoeding voor alle medewerkers die, als gevolg van de verhuizing, meer moeten gaan reizen. In 2013 verhuist de organisatie feitelijk en moet de aanvullende vergoeding ingaan. In de tussenliggende periode is echter de CAO gewijzigd, inclusief de daarin geldende reiskostenregeling. Bestuurder en OR verschillen van mening over hoe de in 2010 gemaakte afspraken over de aanvullende vergoeding moeten worden uitgelegd in het licht van de gewijzigde CAO. De bestuurder is van oordeel dat deze wijziging van invloed is op de gemaakte afspraken over de aanvullende vergoeding. Omdat onder de oude CAO medewerkers tot een reisafstand van 10 km geen recht hadden op een reiskostenvergoeding en onder de nieuwe CAO wel, vindt de bestuurder dat de ontvangen reiskosten moeten worden verrekend met de aanvullende vergoeding. De OR is van mening dat er geen verrekening zou moeten plaatsvinden. De wijzigingen in de CAO zouden in de praktijk tot gevolg hebben dat de kosten van de aanvullende vergoeding ongeveer zouden verdubbelen.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.029 (sector: financiële dienstverlening)
Bestuurder en OR hebben een verschil van interpretatie over de specifieke invulling van het opzetten van een regeling ’individuele prestatiebeloning’. De afspraak om een regeling ’individuele prestatiebeloning’ op te zetten is tussen de vakbonden en de toenmalige bestuurder gemaakt tijdens de overgang van de schadeafdeling van bedrijf A naar B.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.015 (sector: zorg) 
Het geschil gaat over de juridische vraag naar de reikwijdte van het standaardkarakter van de cao sector ambulancezorg (cao).

Bemiddelingsadvies BC M II 11.012 (sector: zorg) 
De kwestie betreft het uitnodigen van de Raad van Toezicht door de OR voor een overlegvergadering ter behandeling van een adviesaanvraag in de zin van art. 25 WOR.

powered by sitecore