Trefwoord: Kosten adviseur / (extern) deskundige

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 17.004 (sector: dienstverlening)
Aanleiding van dit geschil betreft de vergoeding van de kosten van de door de personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingeschakelde juridische bijstand (advocaat). De PVT hoopt dat de bemiddeling ertoe leidt dat de kosten voor die bijstand alsnog door de bestuurder worden voldaan. De bestuurder wenst deze kosten niet te betalen omdat het hem voorafgaande aan de inschakeling van de deskundige niet duidelijk was dat het om juridische bijstand zou gaan. Hij dacht te maken te hebben met de kosten van een externe pensioendeskundige en niet die van een advocaat. Hij voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet. Hoewel aanvankelijk ook nog andere zaken waren aangedragen, beperkt de bemiddeling door de bedrijfscommissie zich op verzoek van partijen slechts tot de nog onbetaalde rekening van de ingeschakelde advocaat.

Bemiddelingsadvies BC MII 13.009 (sector: culturele sector)
De OR vraagt in dit geschil de bemiddeling over de betaling van de kosten van een viertal door de OR ingeschakelde adviseurs. De OR is tot op heden nog steeds verwikkeld in juridische procedures tegen de bestuurder. Daartoe zijn kosten gemaakt door verschillende adviseurs en advocaten. De kosten die namens de OR gemaakt zijn door deze adviseurs en advocaten, zijn en worden bij de bestuurder in rekening gebracht overeenkomstig artikel 22 lid 1 en lid 2 WOR. Ten aanzien van verschillende kosten heeft bestuurder bezwaar gemaakt.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.040 (sector: vervoer)
De OR verzoekt bemiddeling ten aanzien van de weigering van de bestuurder om de kosten van juridische bijstand van de OR voor zijn rekening te nemen; voorts is sprake van een verschil van inzicht over de vraag of het inhuren van een externe coach/cursusleider door de bestuurder duidt op een daaraan ten grondslag liggend instemmingsplichtig besluit van de bestuurder tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.019 (sector: dienstverlening)
Dit geschil betreft een controverse tussen partijen omtrent de financiering van een pensioenjuridisch onderzoek dat de OR wenst uit te laten voeren. Het verzoek van de OR aan de Bedrijfscommissie Markt I is de bestuurder te wijzen op zijn verplichting dit onderzoek te laten plaatsvinden opdat duidelijk wordt of er juridisch onjuist gehandeld is door de bestuurder. De bestuurder meent dat, nu er reeds een onderzoeksrapport ligt, een nieuw onderzoek niet als redelijk en noodzakelijk kan worden aangemerkt voor de uitoefening van de taken zoals die in de WOR zijn gegeven aan de OR.

Bemiddelingsadvies BC M II 12.018 (sector: dienstverlening)
Het geschil betreft de vraag wie de kosten dient te dragen van de door verzoeker (voorzitter OR) ingeroepen (en nog in te roepen) juridische ondersteuning in het kader van de procedures bij de Bedrijfscommissie Markt II en de kantonrechter waarin hij door de bestuurder is betrokken. Ter discussie staat de vraag of verzoeker in privé deze juridische kosten dient te dragen of dat sprake is van gemaakte kosten ter waarborging van de medezeggenschap in de onderneming. Verzoeker meent dat hij als OR-voorzitter kosten heeft gemaakt om het functioneren van de medezeggenschap te bestendigen. De bestuurder is van mening dat de betreffende kosten zijn c.q. worden veroorzaakt als gevolg van het persoonlijk handelen van verzoeker en geen betrekking hebben op een geschil tussen de ondernemer en de OR als orgaan.

Bemiddelingsadvies BC M II 12.016 (sector: dienstverlening)
Tussen partijen is een geschil gaande over de vraag wie de kosten van rechtsbijstand dient te betalen en of voldaan is aan de vereisten van artikel 22 van de WOR. De bestuurder trekt de transparantie van de door de gemachtigde van de OR ingediende declaraties in twijfel. Naar de mening van de OR gaat het geschil in essentie om de mogelijkheden die de OR van de ondernemer krijgt om zijn wettelijke bevoegdheden uit te oefenen. De gemachtigde van de OR is tevens gemachtigde van één van de OR-leden en treedt voor hem op in een
arbeidsgeschil met de bestuurder.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.004 en M I 12.009 (sector: woningcorporaties)
Het geschil spitst zich toe op de vraag of de OR recht van enquête heeft en indien dit het geval is of hij gerechtigd is een drietal onderzoeken uit te laten voeren zodat beoordeeld kan worden of een enquêteprocedure zinvol is. Los van deze vraag is er tussen partijen gesproken over de achterliggende periode en de gang van zaken binnen de onderneming. Deze periode heeft zich gekenmerkt door een toenemend gebrek aan vertrouwen tussen de OR en het bestuur waarbij vermoedens van (financiële) misstanden zijn ontstaan.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.023 (sector: personenvervoer)
De COR stelt dat bestuurder op grond van artikel 22 van de WOR de kosten in verband met de inhuur van een extern adviseur voor zijn rekening dient te nemen. Het betreft een bedrag van ruim € 8.000. Bestuurder wil de kosten niet vergoeden, omdat hij niet tijdig in kennis is gesteld en er geen sprake is van kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de vervulling van de taak van de COR.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.018 (sector: kinderopvang)
Het geschil gaat over het wel of niet uitkeren van de eindejaarsuitkering op basis van de cao voor de Kinderopvang en over de kosten voor het inschakelen van een juridisch adviseur door de OR.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.002 (sector: gesubsidieerde arbeid)
Het verzoekschrift is ingediend door een van de clusterondernemingsraden die onderdeel uitmaakt van de COR.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.003 en M II 10.004 (sector: welzijn)
Twee bemiddelingsverzoeken tussen dezelfde partijen zijn ingediend omdat enerzijds de bestuurder van mening is dat de OR van rechtswege eindigt na zijn termijn en anderzijds omdat de bestuurder de factuur niet wil betalen van de juridisch adviseur van de ondernemingsraad.

powered by sitecore