Trefwoord: Medezeggenschapsorgaan / gelaagde medezeggenschapsstructuur

Bemiddelingverzoek BC MI 15.005 (sector: dienstverlening) 
Kern van het geschil betreft de toepassing van artikel 2, lid 2 WOR. Verzoekende partij (een vakbond namens een groep vakbondsleden binnen de organisatie) vraagt om een uitspraak over de rechtmatigheid van het bestaan van de OR binnen de organisatie, c.q. een advies gericht op het oplossen van de controverse hierover met de bestuurder. De bestuurder is van mening dat reeds aan het einde van 2013 de zittingsperiode van de OR van rechtswege eindigde aangezien het aantal werknemers op dat moment, uitgaande van de definitie in de WOR, onder het vereiste aantal van 50 was gezakt. De bestuurder constateert ruim een half jaar na het aflopen van de zittingsperiode dat er zijns inziens geen OR meer is, omdat de vorige OR van rechtswege is opgeheven. De organisatie had naar de mening van de bestuurder aan het eind van de zittingstermijn van de OR geen 50 werknemers meer.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.011 (sector: zorg) 
De kwestie betreft de vragen bij welk medezeggenschapsorgaan van de organisatie het instemmingsrecht ligt, de COR of de OR, en of het opleidingsplan onder de werking van art. 27, lid 1, sub f WOR valt.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.008 (sector: onderwijs) 
Vanwege de organisatiestructuur bij een onderwijsinstelling is er onduidelijkheid over de toepassing van het advies- en instemmingsrecht.powered by sitecore