Trefwoord: Opleiding

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.010 (sector: afbouw en onderhoud) 
Binnen de OR bestaat een (vaste) contact- en vertrouwenscommissie waar de vice-voorzitter (dhr. X) deel van uitmaakt. Daarnaast is er binnen de organisatie een vertrouwenspersoon werkzaam. Tussen partijen is een verschil van mening ontstaan over de invulling van de scholingsbehoefte, meer concreet over de scholing voor dhr. X, die binnen de organisatie tevens de (informele) rol van vertrouwenspersoon vervult (mede vanwege zijn lidmaatschap van de betreffende commissie). Om die rol goed te kunnen vervullen vindt de OR dat dhr. X een drietal modules van de HBO-opleiding Psychologie zou moeten volgen. De bestuurder is van mening dat, hoewel hij zeer hecht aan scholing van zijn personeel en de OR-leden en deze ook ruimhartig faciliteert, de OR, gelet op artikel 18, lid 2, van de WOR niet in redelijkheid kan oordelen dat de gewenste opleiding nodig is voor het vervullen van de OR-taken. De gewenste opleiding is voor het OR-werk niet nodig en het is daarom volgens hem niet redelijk de voor opleiding beschikbare tijd en middelen daarvoor in te zetten.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.008 (sector: dienstverlening) 
De kern van het geschil is dat de OR op diverse onderdelen weerstand ervaart van de bestuurder, hetgeen de OR belemmert in zijn functioneren. Dit heeft met name betrekking op het aantal uren dat de OR beschikbaar wordt gesteld om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast geeft de OR aan dat hij geen verzoeken om instemming of advies ontvangt en dat hij wordt belemmerd in het kunnen uitoefenen van het initiatiefrecht. Bovendien geeft de OR aan te worden geïntimideerd door een van de bestuurders. De bestuurder bestrijdt het standpunt van de OR dat de directie gestopt is met het vergoeden van de uren voor OR-werkzaamheden.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.028 (sector: personenvervoer)
Bestuurder wil de verplichte opleiding waarmee de chauffeurs de vakbekwaamheid behalen en de nascholing volgen aanpassen. Het betreft de opleiding waarmee de zogenaamde Code 95 wordt behaald, benodigd om een bus met passagiers te mogen besturen. De COR stemt niet in met de door bestuurder voorgestelde aanpassingen.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.005 (sector: zorg) 
De OR is van mening dat met meer inspanningen het personeelstekort bestreden kan worden door werving binnen de reguliere groep en is bang voor kwaliteitsverlies bij werving vanuit de alternatieve groep.

 

powered by sitecore