Trefwoord: OR-faciliteiten

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.008 (sector: dienstverlening) 
De kern van het geschil is dat de OR op diverse onderdelen weerstand ervaart van de bestuurder, hetgeen de OR belemmert in zijn functioneren. Dit heeft met name betrekking op het aantal uren dat de OR beschikbaar wordt gesteld om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast geeft de OR aan dat hij geen verzoeken om instemming of advies ontvangt en dat hij wordt belemmerd in het kunnen uitoefenen van het initiatiefrecht. Bovendien geeft de OR aan te worden geïntimideerd door een van de bestuurders. De bestuurder bestrijdt het standpunt van de OR dat de directie gestopt is met het vergoeden van de uren voor OR-werkzaamheden.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.003 (sector: metaal en techniek) 
Het geschil betreft de faciliteiten van de OR. Concreet gaat het onder meer om het aantal aan OR-leden toekomende uren voor onderling beraad en overleg, de regels betreffende de deelname aan (overleg) vergaderingen, scholingsuren en andere faciliteiten. De OR is van mening dat de in de wet toegekende faciliteiten als gevolg van een eenzijdig door de ondernemer genomen besluit onvoldoende zijn gewaarborgd. Voorts meent de OR dat de geboden faciliteiten onvoldoende zijn in het licht van de behoeften van de OR. De bestuurder wijst op onjuistheden in het verzoekschrift van de OR en acht het door de OR ingenomen standpunt gezien de aard en omvang van de onderneming buiten proportie. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat zijn (voorgenomen) besluit redelijk is en dat op die basis een afspraak gemaakt moet kunnen worden met de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.016 (sector: dienstverlening)
Tussen partijen is een geschil gaande over de vraag wie de kosten van rechtsbijstand dient te betalen en of voldaan is aan de vereisten van artikel 22 van de WOR. De bestuurder trekt de transparantie van de door de gemachtigde van de OR ingediende declaraties in twijfel. Naar de mening van de OR gaat het geschil in essentie om de mogelijkheden die de OR van de ondernemer krijgt om zijn wettelijke bevoegdheden uit te oefenen. De gemachtigde van de OR is tevens gemachtigde van één van de OR-leden en treedt voor hem op in een
arbeidsgeschil met de bestuurder.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.002 (sector: gesubsidieerde arbeid) 
Het verzoekschrift is ingediend door een van de clusterondernemingsraden die onderdeel uitmaakt van de COR.

powered by sitecore