Trefwoord: Pensioen

Bemiddelingverzoek BC Markt I 17.003 (sector: industrie) 
Verzoeker (de bestuurder) is voornemens een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten met een (nieuwe) pensioenuitvoerder. De aanleiding daarvoor is dat de huidige uitvoeringsovereenkomst afloopt en de bestaande pensioenuitvoerder niet bereid is de overeenkomst te verlengen tegen dezelfde condities. In de voorgestelde overeenkomst zal sprake zijn van een andere pensioensystematiek. Er wordt afgestapt van een hybride systeem, dat bestaat uit een combinatie van gegarandeerde uitkeringen (DB-regeling) voor de salarissen tot een bepaald inkomen en beschikbare premies (DC-regeling) voor de salarissen daarboven. De voorgestelde overeenkomst gaat uit van een volledige DC-regeling voor alle medewerkers. De OR heeft de instemming onthouden, omdat hij van oordeel is dat het voorstel een verslechtering is ten opzichte van de bestaande regeling.

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.006 (sector: industrie) 
De OR heeft zijn instemming onthouden aan een nieuwe uitvoeringsovereenkomst die de bestuurder heeft afgesloten met een pensioenuitvoerder. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst levert voor de bestuurder bijkomend een jaarlijkse lastenverlichting op. De OR en de bestuurder hebben onderhandelingen gevoerd over diverse onderdelen van de overeenkomst. Hoewel zij elkaar qua standpunt dicht genaderd waren konden zij niet tot overeenstemming komen, waarop de OR de instemming heeft onthouden.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.022 (sector: groothandel)
Het geschil betreft een nieuwe pensioenregeling die de onderneming voor al haar medewerkers wenst in te voeren, onder gelijktijdige intrekking van de oude (huidige) pensioenregeling. De OR heeft uiteindelijk besloten hier niet mee in te stemmen. Het besluit van de OR is in de ogen van de bestuurder gebrekkig gemotiveerd. Naar de mening van de OR ontbreekt de motivatie van de bestuurder om de pensioenregeling te wijzigen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.008 (sector: vervoer)
De OR voert aan dat bestuurder hem foutief en onvolledig heeft geïnformeerd bij een overgang van een pensioenregeling als gevolg van een juridische fusie. Door onjuiste informatie waren de financiële gevolgen volgens de OR niet duidelijk. Volgens de OR houdt de bestuurder zich niet aan de gemaakte afspraken tot compensatie. Bestuurder vindt dat de OR niet ontvankelijk dient te worden verklaard en meent dat het onderwerp reeds binnen de overlegvergaderingen is besproken en dat het medezeggenschapstraject is afgerond.
Voorts betwist de bestuurder dat de door de OR gevorderde nakoming tot compensatie, onderdeel is van de gemaakte afspraken.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.002 (sector: financiële dienstverlening)
Partijen verschillen van mening over de afspraken rondom het samengaan van twee pensioenregelingen ten gevolge van een juridische fusie in 2004.
Volgens de OR zijn er afspraken gemaakt over de gelijkwaardigheid van de oude en nieuwe pensioenregeling en over de onvoorwaardelijkheid van de indexatie. Bestuurder ziet dit anders: de voorwaarde van gelijkwaardigheid is niet overeengekomen noch is een onvoorwaardelijke (i.p.v. voorwaardelijke) indexatie toegezegd. Een eerder schikkingsvoorstel en een voorstel tot mediation van bestuurder zijn door de OR afgewezen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.026 (sector: vervoer en logistiek)
De OR verleent geen instemming met twee door de bestuurder voorgenomen pensioengerelateerde besluiten. De BC Markt I acht bemiddeling niet zinvol en neemt het verzoek niet in behandeling.powered by sitecore