Trefwoord: Personeelsbeoordelingsysteem

Bemiddelingsadvies BC MII 13.018 (sector: onderzoek en onderwijs)
Het geschil gaat over een (al dan niet tot stand gekomen) regeling in het kader van het in de onderneming gevoerde beleid gericht op inzetbaarheid. De OR meent dat hem ter zake instemmingsrecht toekomt omdat sprake is van een regeling op het terrein van de personeelsbeoordeling en bevorderings- en ontslagbeleid.

Bemiddelingsadvies BC MI 13.008 (sector: ICT)
De OR verzoekt de BC Markt I om bemiddeling dan wel advies in twee geschillen die de OR heeft over (i) een door bestuurder doorgevoerde wijziging van het personeelsbeoordelingssysteem (toevoeging van een component; de zogenaamde R-factor) en (ii) een door bestuurder genomen besluit tot vaststelling of wijziging van een beloningssysteem (individuele verzoeken om akkoord te gaan met salarisreductie). De OR is van mening dat de hierboven genoemde besluiten nietig zijn vanwege het ontbreken van de instemming van de OR en dat aan deze besluiten geen (verdere) uitvoering mag worden gegeven en de eventuele gevolgen daarvan ongedaan moeten worden gemaakt. 

powered by sitecore