Trefwoord: Ploegenrooster

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.016 (sector: industrie) 
De OR verzoekt de bedrijfscommissie te bemiddelen c.q. een advies uit te brengen inzake een geschil over een instemmingsaanvraag. Kern van het geschil is de vergoeding en inrichting van een consignatiedienst op één van de locaties van de onderneming. De OR heeft negatief beslist op een in april 2016 ontvangen instemmingsverzoek en daarbij aangegeven dat indien aan een viertal voorwaarden wordt voldaan alsnog instemming wordt verleend. De bestuurder heeft aangegeven niet aan een tweetal voorwaarden te zullen voldoen. De OR is van mening dat de bestuurder onvoldoende (financiële) maatregelen treft om de negatieve gevolgen van de roosterwijziging op te vangen. De bestuurder wijst in zijn reactie op de geringe wijzigingen in de consignatiedienst en de financiële impact daarvan. Verder is de bestuurder van mening dat de discussie over een afbouwregeling niet met de OR maar met de vakbonden moet worden gevoerd in het kader van het overleg over de CAO.  

Bemiddelingsadvies BC M I 11.020 (sector: chemie en kunststoffen)
De bestuurder van het bedrijf, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van verven ten behoeve van de glas- en keramische industrie, wil voor alle laboranten een 2-ploegendienst invoeren om een snellere afhandeling van test- en controleverzoeken vanuit productie te realiseren.

 

powered by sitecore