Trefwoord: Scholing

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.010 (sector: afbouw en onderhoud) 
Binnen de OR bestaat een (vaste) contact- en vertrouwenscommissie waar de vice-voorzitter (dhr. X) deel van uitmaakt. Daarnaast is er binnen de organisatie een vertrouwenspersoon werkzaam. Tussen partijen is een verschil van mening ontstaan over de invulling van de scholingsbehoefte, meer concreet over de scholing voor dhr. X, die binnen de organisatie tevens de (informele) rol van vertrouwenspersoon vervult (mede vanwege zijn lidmaatschap van de betreffende commissie). Om die rol goed te kunnen vervullen vindt de OR dat dhr. X een drietal modules van de HBO-opleiding Psychologie zou moeten volgen. De bestuurder is van mening dat, hoewel hij zeer hecht aan scholing van zijn personeel en de OR-leden en deze ook ruimhartig faciliteert, de OR, gelet op artikel 18, lid 2, van de WOR niet in redelijkheid kan oordelen dat de gewenste opleiding nodig is voor het vervullen van de OR-taken. De gewenste opleiding is voor het OR-werk niet nodig en het is daarom volgens hem niet redelijk de voor opleiding beschikbare tijd en middelen daarvoor in te zetten.

Bemiddelingverzoek BC MI 14.007 (sector: dienstverlening)
Middels een gezamenlijk verzoekschrift wensen OR en bestuurder een uitspraak te krijgen rondom de rechten van beide partijen inzake keuze van c.q. invloed op de OR-training/opleiding. In het overleg stuiten partijen bij herhaling op onderlinge verschillen van inzicht ten aanzien van enerzijds de keuzevrijheid van de OR en anderzijds de beslissingsbevoegdheid in deze van de bestuurder.
Het verzoek is behandeld door de scholingskamer van de Bedrijfscommissie Markt I.

Bemiddelingsadvies BC MI 13.023 (sector: industrie)
De PVT en de bestuurder verschillen met elkaar van mening over de vrijheid van keuze van scholing/vorming voor de PVT. De PVT meent dat de bestuurder in strijd handelt met artikel 18, lid 2 van de WOR en dat de bestuurder onnodig wacht met het daadwerkelijk faciliteren en financieren hiervan. Naar de mening van de PVT is het beperken van de keuzevrijheid uit artikel 18, lid 2 WOR, ten nadele van de PVT, niet toegestaan. De bestuurder is van mening dat er in alle openheid overleg met de PVT is gevoerd over dit onderwerp en er op basis daarvan een opdracht is verstrekt aan een trainer tot het geven van een training. Gezien de hoge kosten van het geven van een cursus is door de bestuurder voorgesteld om eerst de voltalligheid van de PVT te bewerkstelligen alvorens de cursus te laten geven.

Bemiddelingsadvies BC MII 10.011 (sector: zorg) 
Kosten scholing onderdeelcommissie.
powered by sitecore