Trefwoord: Standaardkarakter cao

Bemiddelingsadvies BC M II 17.004 (sector: welzijnssector) 
Binnen de kinderopvang-organisatie is er een attentiebeleid. Onderdeel van dit attentiebeleid is een regeling inzake uitkeringen bij jubilea. Dit beleid houdt in dat een uitkering wordt verstrekt bij het respectievelijk 5, 10 en 15 jaar in dienst zijn van de organisatie. De bestuurder heeft dit beleid (per direct) geschrapt. Daarbij heeft zij als argument gegeven dat er in de van toepassing zijnde CAO Kinderopvang (hierna: CAO) een soortgelijke bepaling (artikel 6.3) staat (maar met andere jubileumtermijnen) en dat van deze CAO niet mag worden afgeweken. Ook niet in positieve zin. Naar de visie van de OR is dit niet correct en mag er wel in positieve zin worden afgeweken van de CAO. De OR is de mening toegedaan dat een beleid dat in samenspraak tussen OR en bestuurder tot stand is gekomen, niet eenzijdig door de bestuurder ingetrokken mag worden. Beide partijen hebben ter onderbouwing van hun standpunt extern juridisch advies ingewonnen. De adviezen van deze juristen spreken elkaar echter tegen.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.015 (sector: zorg) 
Het geschil gaat over de juridische vraag naar de reikwijdte van het standaardkarakter van de cao sector ambulancezorg (cao).

powered by sitecore