Trefwoord: Uitsluiting OR-lid

Bemiddelingverzoek BC MI 14.008 (sector: dienstverlening) 
Dhr. X, lid van de OR, stelt sinds enige maanden een conflict / vertrouwensbreuk te hebben met (het DB van) de OR. Hij stelt dat de ontstane situatie door het DB is besproken met de ondernemer en dat daardoor (de verlenging van) zijn arbeidscontract onder druk is komen te staan. Verzoeker wenst via de procedure bij de BC Markt I een aantal zaken te bewerkstelligen waaronder excuses van het DB en het (rechtsgeldig) gaan gebruiken door de OR van het OR-reglement. De OR is van mening dat dhr. X niet in de OR functioneert en dat hij ernstig afbreuk doet aan het imago van de OR.

Bemiddelingverzoek BC MI 14.003 (sector: metalektro)
Naar de mening van de bestuurder is er een fundamentele vertrouwenskwestie ontstaan, waarbij het vertrouwen in het handelen en functioneren van de voorzitter van de OR volledig is weggevallen. Door deze vertrouwensbreuk wordt het overleg van de OR met de bestuurder ernstig belemmerd. De bestuurder wenst de voorzitter gedurende de resterende zittingstijd van de OR uit te sluiten. De OR is van mening dat er geen sprake is van handelen en optreden zodanig dat het vertrouwen in de voorzitter kan zijn geschonden. De OR staat achter de voorzitter.

Bemiddelingsadvies BC MII 13.007 (sector: zorg)
Door de OR is het vertrouwen opgezegd in de heer X als vice-voorzitter (tevens secretaris) van de OR. Naar de mening van dhr. X staat buiten kijf dat in dezen niet de juiste procedure is gevolgd door de OR. De OR is van mening dat hij dhr. X destijds op inhoudelijke gronden, geheel volgens artikel 7 van de WOR, heeft ontheven uit zijn functie als DB-lid van de OR.

Bemiddelingsadvies BC MI 13.020 (sector: dienstverlening)
De OR meent dat reeds enige jaren de samenwerking met een van de OR-leden binnen de organisatie en binnen de OR bijzonder, alles behalve soepel verloopt. Met name (het gebrek aan) communicatie speelt daarbij een belangrijke factor. De OR is van mening dat zijn werkzaamheden door dit lid ernstig worden belemmerd en dat de verhoudingen dusdanig zijn verstoord dat de OR haar wenst uit te sluiten van haar OR-werkzaamheden conform artikel 13 WOR.

Bemiddelingsadvies BC MI 11.018 (sector: spoorgoederenvervoer) 
Het geschil speelt zich af tussen de OR en een OR-lid. De OR wil gebruik maken van art. 13 WOR (uitsluiting OR-lid door de kantonrechter) vanwege het gedrag het OR-lid en vraagt de BC Markt I om bemiddeling en advies.

powered by sitecore