Trefwoord: Verkiezingen / instelling OR

Bemiddelingverzoek BC MI 15.003 (sector: transport)
Verzoeker, een werknemer die in het verleden OR-lid is geweest en zich bij de laatste verkiezingen kandidaat heeft gesteld, heeft enkele bezwaren jegens de OR. Deze richten zich enerzijds op (de bezwaartermijn uit de bezwaarbepaling van) het reglement en het verloop van de OR-verkiezingen (aanpassing reglement tijdens procedure, tijdsbestek en zetelverdeling). Het is voor de OR niet duidelijk wat verzoeker beoogt te bereiken met het bemiddelingsverzoek. De OR meent transparant en zorgvuldig te hebben gehandeld en dat het reglement aan de vereisten voldoet. De OR meent dat de inhoud van het reglement en de indeling in kiesgroepen verantwoordelijkheden betreffen van de OR.

Bemiddelingverzoek BC MII 15.001 (sector: zorg)
Een betrokken vakbond heeft bezwaar tegen de keuze van de OR van een zorginstelling om geen verkiezing uit te schrijven. De beoogde verlenging van de OR-zittingstermijn met (maximaal) 18 maanden, die wordt ingegeven door de aankomende samenwerking met een andere zorginstelling, acht de vakbond geen redelijke en/of bepaalbare periode. De OR is van mening dat er voldoende reden is tot uitstel van de OR-verkiezing.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.042 (sector: industrie)
Verzoeker (werknemer) wijst op meerdere onregelmatigheden bij de gehouden OR-verkiezingen: (1) de samenstelling van de kandidatenlijst wijkt af van het stembiljet, (2) de kandidatenlijst is niet conform het OR-reglement twee weken vóór de verkiezingsdatum bekend gemaakt, (3) op de retourenvelop (voor het inzenden van het stembiljet) is een foutief antwoordnummer vermeld waardoor er zeer waarschijnlijk stemmen verloren zijn gegaan en (4) de OR-telcommissie was niet onafhankelijk.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.033 (sector: dienstverlening)
Verzoeker tracht door middel van een procedure bij de Bedrijfscommissie Markt I de oprichting van een PVT te bereiken. Ondanks diverse inspanningen van het personeel en toezeggingen vanuit het bestuur is het nog niet gekomen tot oprichting hiervan.

Bemiddelingsadvies BC MII 12.008 (sector: zorg)
In dit geschil verzocht een vakbond de Bedrijfscommissie Markt II om bemiddeling inzake een probleem dat is ontstaan bij de verkiezing van de OR van een ziekenhuis. Zowel de vakbond als een OR-lid namens deze vakbond, heeft een kandidatenlijst ingediend. Deze twee kandidatenlijsten komen niet met elkaar overeen; op de door de vakbond ingediende lijst staan vier kandidaten, op de door het OR-lid ingediende lijst drie.

Bemiddelingsadvies BC MII 11.024 (sector: onderwijs)
De verkiezingscommissie van de OR weigert een kandidaatstelling. Verzoeker wenst zich via de zogenoemde vrije lijst verkiesbaar te stellen voor een vacature in de OR. De (verkiezingscommissie van de) OR is van mening dat hij onvoldoende geldige handtekeningen aangeleverd heeft, zijn kandidaatstelling is daarom niet geaccepteerd.

Bemiddelingsadvies BC MI 11.001 (sector: financiële dienstverlening (pensioenen))
Een bemiddelingsverzoek is ingediend door twee leden van de verkiezingscommissie (VKC) van de toenmalige Voorlopige Collectieve Ondernemingsraad, inzake een geschil met de Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR).

Bemiddelingsadvies BC MII 10.003 en M II 10.004 (sector: welzijn)
Twee bemiddelingsverzoeken tussen dezelfde partijen zijn ingediend omdat enerzijds de bestuurder van mening is dat de OR van rechtswege eindigt na zijn termijn en anderzijds omdat de bestuurder de factuur niet wil betalen van de juridisch adviseur van de ondernemingsraad.

Bemiddelingsadvies BC MI 10.002 (sector: dienstverlening) 
Het geschil gaat over de erkenning van de OR door de bestuurder. De bestuurder stelt dat er onvoldoende draagvlak is voor een OR. Tot de verkiezingen in maart 2010 hadden twee vestigingen van de onderneming samen één OR.


powered by sitecore