Trefwoord: Werknemersbegrip

Bemiddelingsadvies BC M II 12.012 (sector: welzijn)
Een particuliere instelling voor geestelijke zorgverlening heeft een PVT. Sinds de cao-GGZ algemeen verbindend is verklaard tracht de PVT zich om te vormen tot een OR. In de cao is bepaald dat de instellingsgrens voor een OR op 35 werknemers ligt. Bij de organisatie werken momenteel 37 werknemers en de organisatie valt alleen onder de cao in de perioden dat deze algemeen verbindend is verklaard. De bestuurder stelt dat er minder dan 35 mensen werkzaam zijn bij de organisatie nu een aantal medewerkers werkzaam is op basis van een leer-arbeidsovereenkomst en daarom niet meetelt als in de onderneming werkzame personen als bedoeld in de WOR.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.003 en M II 10.004 (sector: welzijn)
Twee bemiddelingsverzoeken tussen dezelfde partijen zijn ingediend omdat enerzijds de bestuurder van mening is dat de OR van rechtswege eindigt na zijn termijn en anderzijds omdat de bestuurder de factuur niet wil betalen van de juridisch adviseur van de ondernemingsraad. 

powered by sitecore