Trefwoord: Wijziging bonusregeling

Bemiddelingsadvies BC M I 12.36 (sector: dienstverlening)
Aan de orde is een geschil over een wijziging van een bonusregeling. Bestuurder heeft het voornemen om een klanttevredenheidscomponent in te bouwen. Verschil van mening bestaat over de systematiek voor het toekennen van deze component, te weten via het ‘on/off’ principe, waardoor de uitkering alles of niets is, dan wel via een systeem van lineaire uitbetaling. Ook bestaat verschil van mening over de aftopping van het maximum van deze component op 100 procent, en over de uitbetaling per kwartaal in plaats van per maand.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.032 (sector: groothandel)
Aan de orde is de vraag of het in 2012 vastgestelde bonusplan 2011 past binnen het bonussysteem dat in 2011 is vastgesteld en de instemming heeft van de OR. De bestuurder is van oordeel dat het binnen de gemaakte afspraken past, terwijl de OR van oordeel is dat onderdelen niet passen binnen de gemaakte afspraken en dat derhalve materieel sprake is van een wijziging van het bonussysteem en dat een dergelijke wijziging de instemming behoeft van de OR.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.010 (sector: dienstverlening)
De OR stelt dat het besluit van de bestuurder om over te gaan tot wijziging van de all-share regeling (bonusregeling) instemmingsplichtig is in de zin van artikel 27, lid 1, sub a van de WOR (winstdelingsregeling). De bestuurder heeft die instemming gevraagd noch gekregen. De OR heeft zich op de nietigheid van het besluit beroepen. De bestuurder is van mening dat het genomen besluit valt binnen de mogelijkheden van de regeling en niet instemmingsplichtig is.

Bemiddelingsadvies BC M I 10.009 (sector: dienstverlening)
Binnen de onderneming wordt een bonusregeling gehanteerd. Deze bestaat uit een individuele en collectieve component. Om de bonus vast te stellen werd normaliter in november een beoordelingsgesprek gehouden en de bonus werd in december uitgekeerd. Door een wijziging wordt het beoordelingsgesprek voortaan in januari gehouden en de bonus uitbetaald in maart.


powered by sitecore