Trefwoord: Zetelverdeling

Bemiddelingverzoek BC MI 15.008 (sector: metaal) 
Een vakorganisatie heeft enkele bezwaren tegen het reglement van de (gemeenschappelijke) OR. De vakorganisatie verzoekt in zijn bemiddelingsverzoek zijn bezwaren te beoordelen en daarover een uitspraak te doen dan wel door bemiddeling het geschil te beslechten. De OR meent dat hij keuzes heeft gemaakt waartegen de vakorganisatie klaarblijkelijk bezwaar maakt, maar die niet in strijd zijn met de WOR noch met het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden. Ter zitting is door verzoeker nogmaals bevestigd dat de bezwaren zich met name richten op de onevenredige zetelverdeling van de kiesgroepen en de keuze voor het kiesstelsel. Zij herhaalt van oordeel te zijn dat het huidige reglement in strijd is met de WOR en spreekt de wens uit dat dit wordt aangepast.

Bemiddelingsverzoek BC MII 14.007 (sector: zorg)
Per januari 2013 zijn de acht divisies van een zorginstelling overgegaan in vier zogenaamde zorgbedrijven, waarbij vijf van de voormalige divisies onderdeel zijn gaan uitmaken van één zorgbedrijf (‘Zorgbedrijf X’). Teneinde het overleg goed vorm te geven tussen de directeur van het Zorgbedrijf X en de vijf OR’en van de verschillende divisies die deel uit zijn gaan maken van dit zorgbedrijf, is een bijzondere OR (BOR) ingesteld, bestaande uit 15 leden. De BOR is het niet eens met het aantal zetels dat de bestuurder wil gaan hanteren voor de samenstelling van de nieuwe OR voor het zorgbedrijf.

Bemiddelingsadvies BC MI 13.009 (sector: detailhandel)
Doordat de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de vormgeving van de medezeggenschap binnen de organisatie, wensen de betrokken vakbonden via het bemiddelingsverzoek te realiseren dat de huidige OR zal worden ontbonden en dat er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Daarnaast wensen de bonden een gewijzigd OR-reglement waarin is geregeld (i) dat de OR zal bestaan uit (het wettelijke voorgeschreven aantal van) 25 zetels, (ii) dat 30 handtekeningen zijn vereist voor de indiening van vrije kandidatenlijsten en (iii) de afschaffing van de kiesgroepen omdat die in de weg staan aan een evenredige vertegenwoordiging.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.043 (sector: detailhandel)
Het geschil betreft een aantal bezwaren van twee vakbonden ten aanzien van de in te richten (afzonderlijke) medezeggenschap bij twee bedrijfsonderdelen van een groot concern. Het gaat concreet om de volgens de bonden onevenwichtige indeling in kiesgroepen, het (te lage) aantal leden van de OR en het te lage vereiste aantal handtekeningen voor het kunnen indienen van een vrije kandidatenlijst.

Bemiddelingsadvies BC MI 11.001 (sector: financiële dienstverlening (pensioenen))
Een bemiddelingsverzoek is ingediend door twee leden van de verkiezingscommissie (VKC) van de toenmalige Voorlopige Collectieve Ondernemingsraad, inzake een geschil met de Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR).

powered by sitecore