Welke stukken moeten ter registratie worden gestuurd naar de bedrijfscommissie?

Volgens de WOR dienen de volgende stukken (voor zover daar sprake van is) ter registratie te worden toegezonden aan de bedrijfscommissie:

  • het besluit van de ondernemer om vrijwillig een OR in te stellen of een vrijwillig ingestelde OR op te heffen (artikel 5a, lid 2 WOR) 
  • de ondernemingsovereenkomst, waarin extra bevoegdheden aan de OR zijn toegekend (artikel 32, lid 2 WOR)

Let op: De bedrijfscommissie hoeft niet geïnformeerd te worden over (tussentijdse) verkiezingen, uitslagen en samenstellingen van de OR. Tot voor kort waren OR’en wel verplicht het (voorlopig) OR-reglement en het OR-jaarverslag aan de bedrijfscommissie ter registratie toe te sturen. De verplichte registratie van deze documenten is in 2013 afgeschaft. Vooralsnog blijven de bedrijfscommissies ontvangen reglementen en jaarverslagen echter wel registreren. U kunt deze documenten eenvoudig ter registratie aanbieden via de website van de bedrijfscommissie onder Registratie/Registratieformulier.

powered by sitecore