Bedrijfscommissie Markt II

Informatie over behandelde geschillen Markt II

In het verslagjaar heeft de Bedrijfscommissie Markt II zeven verzoeken om bemiddeling ontvangen. Drie zaken zijn behandeld tijdens een bemiddelingszitting. Eén zaak is voor behandeling doorgeschoven naar 2016. De overige zaken zijn ingetrokken of waren niet ontvankelijk.

Binnengekomen verzoeken en wijze van afhandeling

Tabel met binnengekomen verzoeken en wijze van afhandeling

Casus: Wijzigen aanstellingsbeleid

In een welzijnsorganisatie is sprake van een reorganisatie. Tijdens deze reorganisatieperiode wordt de ondernemingsraad gevraagd in te stemmen met een voorgenomen besluit tot wijziging van een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid. De ondernemingsraad onthoudt de instemming en roept de nietigheid in van het besluit om toch tot uitvoering van het voorgenomen besluit over te gaan. Het voorgenomen besluit houdt in dat aan maximaal drie fte. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden bovenop de in de reorganisatie afgesproken formatie. Het gaat om medewerkers die werkzaam zijn op tijdelijke projecten, waarvoor niet zeker is of er na zo´n project opnieuw een project met bijbehorende financiering beschikbaar is. Aanleiding tot het voorstel is de nieuwe ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die het de werkgever lastig maakt om dergelijke medewerkers op basis van tijdelijke contracten voor langere periode aan zich te binden. De ondernemingsraad is van mening dat de bestuurder met dit besluit een uitzondering maakt op het reorganisatiebesluit en dat een financieel risico wordt gelopen in het geval aanvullende financiering uitblijft. Indien als gevolg hiervan medewerkers zouden moeten worden ontslagen, zou volgens de ondernemingsraad het afspiegelingsbeginsel bovendien tot gevolg kunnen hebben dat ook andere medewerkers voor ontslag in aanmerking zouden kunnen komen. Het geschil werd door de ondernemingsraad voorgelegd aan de Bedrijfscommissie Markt II.

De zitting

De bedrijfscommissie stelt vast dat een belangrijk deel van de onduidelijkheid en zorgen bij de ondernemingsraad wordt ingegeven door onduidelijkheid over het bestaande aanname- en ontslagbeleid van de bestuurder met betrekking tot de werving en selectie van vaste en flexibele medewerkers. Er is veelal sprake van ongeschreven beleid.

Het advies

Bestuurder wordt geadviseerd, zo veel mogelijk in overleg met de ondernemingsraad, het bestaande aanname- en ontslagbeleid helder op papier te formuleren. Daarnaast acht de commissie het van belang dat nauwkeurig wordt beschreven welke medewerkers tot de vaste formatie van de organisatie behoren. Tijdens de bemiddelingszitting wordt door de bestuurder voorts toegezegd dat de functieomschrijvingen van de betreffende nieuwe medewerkers zodanig zullen verschillen van de functieomschrijvingen van de overige medewerkers dat deze functies niet uitwisselbaar kunnen worden geacht met andere functies. Daardoor zal in geval van onverhoopt ontslag het afspiegelingsbeginsel uitsluitend worden toegepast binnen deze beperkte groep medewerkers. De overige medewerkers van de organisatie kunnen daar dan niet door worden getroffen. Ook zegt de bestuurder toe dat er in de toekomst geen nieuwe reorganisatie zal volgen, uitsluitend als gevolg van het thans aannemen van drie extra fte.
Gelet op deze toezeggingen van de bestuurder, gedaan tijdens de bemiddelingszitting, en zijn uitgesproken bereidheid om dat ook schriftelijk vast te leggen is de commissie van oordeel dat de ondernemingsraad in redelijkheid niet (langer) de instemming aan het voorgenomen besluit kan onthouden. De bedrijfscommissie adviseert de ondernemingsraad onder deze voorwaarden, alsnog in te stemmen met het voorgenomen besluit.

powered by sitecore