Registratie

De WOR kent aan de bedrijfscommissies ook enkele registratieve taken toe. Zo registreren de bedrijfscommissies ondernemingsovereenkomsten. Dit is van belang om de bedrijfscommissie inzicht te geven in de mate waarin van dit instrument gebruik wordt gemaakt. In het verslagjaar hebben de bedrijfscommissies 27 ondernemingsovereenkomsten geregistreerd. Daarnaast worden door de bedrijfscommissies ook ondernemingsraden geregistreerd, die op vrijwillige basis worden ingesteld in bedrijven waarin minder dan vijftig werkzame personen zijn. De registratie is een vereiste om de wettelijke bepalingen uit de WOR op deze ondernemingsraden van toepassing te laten zijn. In 2015 zijn er vijf besluiten tot instelling van een vrijwillige ondernemingsraad bij de bedrijfscommissies aangemeld en is er één vrijwillig ingestelde ondernemingsraad opgeheven. Ten slotte worden ook diverse documenten onverplicht aan de bedrijfscommissies ter registratie aangeboden. Het gaat dan vaak om documenten die in het verleden wel verplicht door de bedrijfscommissies werden geregistreerd. Voorbeelden van dergelijke documenten zijn jaarverslagen en reglementen, instellingsbesluiten van commissies, berichten over verkiezingen en samenstellingen van ondernemingsraden, uitnodigingen tot kandidaatstelling, etc. In 2015 ontvingen de bedrijfscommissies circa 200 van dergelijke documenten.

Typen achter de laptop

powered by sitecore