Kan een boventallige medewerker toch OR-kandidaat zijn?

Mag een medewerker die boventallig is verklaard zich kandidaat stellen voor ondernemingsraadverkiezingen? 

Aan de telefoon 

Antwoord

In dit antwoord wordt er van uit gegaan dat:

  • de betreffende medewerker in de onderneming werkt(e) op basis van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer (dus een ‘gewone’ werknemer betreft en bijvoorbeeld niet een uitzendkracht of een gedetacheerde); en 
  • de betreffende medewerker geen lid is van een vakbond die een kandidatenlijst heeft ingediend; en 
  • in het reglement van de ondernemingsraad niet is afgeweken van de in artikel 6, derde lid,van de WOR genoemde termijn van een jaar dat een persoon in dienst moet zijn, voordat hij zich kandidaat kan stellen. 

De enige eis die de WOR stelt aan een medewerker die zich kandidaat wil stellen voor de ondernemingsraad, is dat de persoon gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam is geweest. Wanneer de werknemer al meer dan een jaar in de onderneming werkt, kan hij/zij zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Dat kan ook als hij boventallig is of arbeidsongeschikt of gedetacheerd is in een andere onderneming. De wet gaat er van uit dat personen geacht worden in de onderneming werkzaam te zijn, wanneer er met de ondernemer een arbeidsovereenkomst is gesloten, ongeacht of deze personen ook daadwerkelijk in de onderneming werkzaam zijn (zie artikel 1, leden twee en drie, van de WOR).

Of het wenselijk is dat iemand die boventallig is verklaard zich kandideert voor een ondernemingsraad is een andere vraag. Het antwoord op die vraag zal sterk af hangen van de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld de reden van de boventalligheid, de mate waarin hij nog aanwezig is (op de werkvloer van) in het bedrijf, het antwoord op de vraag of de betreffende medewerker in de organisatie herplaatst zal worden of binnenkort zal worden ontslagen, de hoeveelheid mensen die boventallig zijn, etc. 

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap heeft de aanbeveling gedaan dat het belangrijk is dat een persoon die zich kandidaat stelt voor een ondernemingsraad over voldoende draagvlak in een organisatie beschikt. Zie de CBM flyer ‘In de ondernemingsraad, organiseer je draagvlak’

powered by sitecore