Is duo-voorzitterschap toegestaan?

Het voornemen bestaat om na de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad een duaal voorzitterschap in te voeren. Concreet zou dit betekenen dat er dan twee voorzitters zijn. Gevraagd wordt of dit is toegestaan. 

Handje drukken

Antwoord

De tekst van artikel 7, van de WOR, lijkt zich formeel beschouwd te verzetten tegen een duaal voorzitterschap. Er dienen volgens de letterlijke wettekst “een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters” te worden gekozen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat aan het voorzitterschap tevens is gekoppeld de bevoegdheid om de ondernemingsraad in rechte te vertegenwoordigen.

Er staat echter niets aan in de weg om in de praktijk het voorzitterschap over twee mensen te verdelen. Een van beide wordt dan wel formeel als voorzitter benoemd en de ander als plaatsvervangend voorzitter. Maar in de praktijk opereren ze beide als voorzitter. Het is wel verstandig om daarover met de bestuurder een goede afspraak te maken, ter voorkoming van misverstanden. En het is ook verstandig om de medewerkers in de organisatie hierover goed te informeren.  

powered by sitecore