Hoelang moeten stembiljetten worden bewaard?

Een voorbereidingscommissie, die bezig is met de instelling van een ondernemingsraad, werkt aan het opstellen van het voorlopig reglement voor de ondernemingsraad. In het voorlopige reglement wordt een bewaartermijn van de stembiljetten bij verkiezingen opgenomen. Daarbij luidt de ontwerp bepaling dat de secretaris de stembiljetten drie maanden in een gesloten envelop bewaart. Gevraagd wordt of de stembiljetten na die drie maanden vernietigd mogen worden. En hoe te handelen als er elektronisch is gestemd. 

Stemmen voor verkiezingen

Antwoord

Er zijn geen wettelijke regels omtrent de bewaartermijn van de stembiljetten. Het is wel gebruikelijk hieromtrent iets te regelen in het reglement van de ondernemingsraad. Het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden) gaat in artikel 14 uit van een bewaartermijn van ten minste drie maanden. Het bewaren van stembiljetten is onder meer van belang vanwege mogelijke bezwaren die tegen de verkiezingsuitslag worden gemaakt. Er worden in de praktijk door ondernemingsraden verschillende termijnen gehanteerd, maar een minimale termijn van drie maanden is daarbij zeker gebruikelijk. Er zijn ook ondernemingsraden die de stembiljetten gedurende de gehele zittingstermijn van de ondernemingsraad bewaren. De reden dat zij dat doen houdt verband met mogelijke bezwaren die worden ingediend tegen het voorzien in een tussentijdse vacature.

De procedure bij het bewaren van elektronisch stemmen is in beginsel niet anders dan bij schriftelijke stemmen. Voor iedere verkiezing (en dus ook voor een elektronisch uitgevoerde verkiezing) geldt dat de verkiezingsuitslag moet kunnen worden aangetoond bij eventuele bezwaren. Dat betekent dat ook in het geval van elektronisch stemmen de verkiezingsuitslag gereproduceerd moet kunnen worden. En voor de termijnen waarbinnen de gegevens bewaard moeten worden geldt dan hetzelfde als bij een schriftelijke stemming.

powered by sitecore