Is een eerder niet gekozen kandidaat altijd tussentijds opvolger?

In een organisatie zijn ruim een jaar geleden ondernemingsraadverkiezingen geweest. Er waren meer kandidaten dan zetels en dus zijn de kandidaten met de meeste stemmen in de ondernemingsraad terecht gekomen. Door verloop in de organisatie heeft een aantal ondernemingsraadleden de organisatie verlaten. De vacatures zijn vervuld met alle kandidaten die bij de verkiezingen niet rechtstreeks waren gekozen. Thans bestaat discussie over het democratische gehalte van de toetreding van de kandidaat die bij de verkiezingen het minste aantal stemmen heeft vergaard. Gelet op het beperkte aantal stemmen had de kandidaat weinig draagvlak binnen de organisatie. Is het dan ‘in de geest van de WOR’ dat deze kandidaat toch toetreedt tot de ondernemingsraad?. Mag in het reglement van de ondernemingsraad een bepaling worden opgenomen ter voorkoming dat kandidaten met een dergelijk beperkt draagvlak in de ondernemingsraad kunnen komen in situaties van groot verloop daarin. Een dergelijke bepaling zou dan kunnen neerkomen op: wanneer iemand te weinig stemmen heeft om rechtstreeks in de ondernemingsraad te worden benoemd kan deze zich bij tussentijdse vacatures opnieuw kandidaat stellen voor tussentijdse verkiezing. Er zal dan geen sprake zijn van een automatische benoeming van de niet gekozen kandidaten.

Voorgrond 1 persoon, achter 3

Antwoord

Gangbaar is dat in het reglement een bepaling wordt opgenomen dat een tussentijdse vacature wordt ingevuld door de kandidaat met de meeste stemmen van de kandidaten die bij de laatste verkiezingen niet rechtstreeks zijn gekozen. Als een ondernemingsraad dit echter anders wil invullen, dan laat de wet dat in beginsel toe. Maar een regeling die specifiek ziet op situaties waarin sprake is van een groot verloop in de organisatie, lijkt nogal arbitrair ingegeven. Want waar liggen dan de grenzen? Wel kan in het reglement worden opgenomen dat bij tussentijdse vacatures altijd (tussentijdse) verkiezingen worden uitgeschreven.

Overigens kan een aanpassing van het reglement op dit punt niet reeds voor de huidige ondernemingsraad gelden, maar pas voor een volgende verkozen ondernemingsraad. Bovendien moet ook de bestuurder hierover vooraf in kennis zijn gesteld.
Een oplossing voor de huidige situatie kan ook nog zijn dat de ondernemingsraad – na zichzelf de vraag te hebben gesteld of de huidige ondernemingsraad nog wel representatief is en daarmee voldoende gemandateerd is om als ondernemingsraad van de organisatie te kunnen optreden – tot de beslissing komt om in zijn geheel terug te treden en verkiezingen uit te schrijven. Daarbij kunnen de huidige leden zich opnieuw verkiesbaar stellen.

powered by sitecore