Kan een werknemer in zijn eentje vertrouwen in de OR opzeggen?

Een werknemer vraagt of hij zich openlijk kan/moet verzetten indien hij van mening is dat de ondernemingsraad van zijn firma een destructieve en dus onprofessionele koers vaart in zijn samenwerking met de bestuurder. Hij wil niets met de ondernemingsraad te maken hebben en wil zich op geen enkele manier vertegenwoordigd zien worden door deze in zijn ogen ‘nadrukkelijk onkundige’ collega’s. Kan hij bijvoorbeeld een motie van wantrouwen of incompetentie starten?

Werkdruk

Antwoord

Een ondernemingsraad is een democratisch gekozen orgaan. Dat betekent dat het opzeggen van vertrouwen in een ondernemingsraad juridisch in beginsel geen rechtsgevolg heeft, zelfs als dat zou gebeuren door alle medewerkers in een organisatie. Vanaf het moment dat een ondernemingsraad is gekozen tot het moment dat de zittingsperiode afloopt heeft de ondernemingsraad het mandaat om als de wettelijke vertegenwoordiger van de medewerkers op te treden in het overleg met de ondernemer.
De ondernemingsraad mag in beginsel zonder last of ruggespraak met de achterban besluiten nemen. Dat betekent echter niet dat achterbanberaad voor de ondernemingsraad onbelangrijk is. Het is voor een goed functionerende ondernemingsraad uiteraard belangrijk dat men weet wat er onder de medewerkers leeft en dat men zich ook gesteund voelt door de medewerkers. Aan de andere kant beschikt een ondernemingsraad vaak over meer informatie dan de gemiddelde medewerker, zodat hij niet altijd rekening kan houden met de gevoelens van individuele medewerkers. 

Zelf kandidaat stellen

Een oplossing voor de langere termijn zou kunnen zijn dat de vraagsteller zich bij een volgende (tussentijdse) verkiezing van de ondernemingsraad zelf kandidaat stelt, zodat hij – mits gekozen – mee kan praten en besluiten. Ook zou hij – eventueel samen met andere collega’s – op andere kandidaten kunnen stemmen om op die manier verandering binnen de ondernemingsraad te bewerkstelligen. Dat is de democratische weg. 

De rechter

Daarnaast biedt de WOR belanghebbenden (waaronder medewerkers in een organisatie) in sommige gevallen de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de kantonrechter, indien zij van oordeel zijn dat de ondernemingsraad de WOR niet juist naleeft. Dit middel is echter zwaar en zal slechts in beperkte gevallen tot succes leiden. 

Overtuigen

Op kortere termijn lijkt het verstandig dat de vraagsteller de discussie met de ondernemingsraad voert over de punten die hem dwars zitten om zodoende te trachten de ondernemingsraad van zijn standpunten te overtuigen. Indien praten niet helpt en er een situatie is of ontstaat waarbij sprake is van een geschil tussen hem (en wellicht nog meerdere medewerkers) en de ondernemingsraad, zou hij een beroep kunnen doen op de bedrijfscommissie om te bemiddelen in het geschil dat hij heeft met de ondernemingsraad.  

powered by sitecore