Kwaliteitsverbetering werkzaamheden bedrijfscommissies

Onderdeel van de afronding van ieder bemiddelingsverzoek is dat enige tijd na afloop van iedere bemiddelingszaak aan de partijen wordt gevraagd hoe zij de behandeling van de bemiddelingszaak hebben ervaren. Een andere bron van input voor de bedrijfscommissies vormen gesprekken met diverse stakeholders, zoals advocaten bij bemiddelingszaken, brancheorganisaties en de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER. In het verslagjaar hebben de bedrijfscommissies opnieuw hun werkwijze beoordeeld en is besloten tot het doorvoeren van enkele veranderingen in de werkwijze, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Gegevens noteren

Versnelde behandeling

Een van de veranderingen betreft het introduceren van de mogelijkheid om een versnelde behandeling van een bemiddelingsverzoek te vragen. Indien de omstandigheden van een voorgelegde kwestie daar om vragen kan worden afgeweken van de normale behandelingstermijn. Omdat dan meestal moet worden afgeweken van de vaste zittingsdagen van de bedrijfscommissies, zal voor een dergelijk specifiek geval normaliter ad hoc een behandelingscommissie worden samengesteld. Deze kan kleiner zijn dan een reguliere behandelingscommissie. Ook is het denkbaar dat omwille van de spoed geen schriftelijk, maar uitsluitend een mondeling bemiddelingsadvies wordt gegeven.

Meer maatwerk

Een andere verandering is dat is besloten dat de bedrijfscommissies meer maatwerk zullen leveren bij de behandeling van bemiddelingszaken. Dit betekent onder andere dat – meer dan tot nog toe – bij de samenstelling van een behandelende geschillencommissie rekening zal worden gehouden met voor de betreffende zaak noodzakelijke kennis van een sector of een bepaalde juridische specialisatie. Ook zal in voorkomende gevallen worden afgeweken van het standaard rooster van vaste zittingsdagen.

Voorts heeft in het verslagjaar een trainingsdag plaatsgevonden waarbij leden van de bedrijfscommissies zijn getraind in het vergroten van hun bemiddelingsvaardigheden.

Naamsbekendheid

In 2013 is de WOR gewijzigd. De verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie, voorafgaande aan het instellen van beroep bij de (kanton)rechter is uit de wet geschrapt. Mede als gevolg daarvan is de afgelopen jaren het aantal bemiddelingsverzoeken bij de bedrijfscommissies afgenomen. De bedrijfscommissies merken in de praktijk dat ondernemingsraden en bestuurders er vaak onvoldoende van op de hoogte zijn dat de mogelijkheid om geschillen aan de bedrijfscommissie voor te leggen nog steeds bestaat. Om die reden vinden de bedrijfscommissies het van belang om hun naamsbekendheid onder met name bestuurders en ondernemingsraden te vergroten.

Communicatie

Tijdens het verslagjaar is ten behoeve van het vergroten van de naamsbekendheid van de bedrijfscommissies een communicatieplan vastgesteld. Belangrijke component is daarbij het verbeteren van de website van de bedrijfscommissies, die informatie geeft over de bedrijfscommissies, hun werkwijze, de WOR en samenvattingen geeft van bemiddelingsadviezen.

Daarnaast worden er contacten onderhouden met en verschijnen er rubrieken in diverse relevante vaktijdschriften, worden er flyers uitgebracht, wordt er deelgenomen aan diverse OR-congressen en worden er workshops verzorgd.

powered by sitecore