Kwaliteitsverbetering

In 2016 is een begin gemaakt met het verbeteren van de dienstverlening in bemiddelingszaken door de bedrijfscommissies. Uit gesprekken met stakeholders en uit feedback van partijen aan bemiddelingszaken bleek namelijk dat men meer maatwerk en snellere procedures wenst.

De bedrijfscommissies hebben daarom enkele maatregelen ingevoerd die moeten leiden tot meer maatwerk, een grotere slagkracht en kwaliteitsverbetering. Een belangrijke wijziging is gelegen in de bemensing van de commissies die bemiddelingszaken behandelen. Zo is de maximale omvang van deze commissies teruggebracht naar drie personen, hetgeen planning van bemiddelingszittingen eenvoudiger maakt. Verder houden de bedrijfscommissies niet meer strikt vast aan het jaarrooster met zittingsdagen. Dit heeft als voordeel dat zaken sneller op zitting kunnen komen, omdat deze dan niet hoeven te wachten op de eerstvolgende regulier geplande zittingsdag. Ook wordt meer dan voorheen bij de samenstelling van een geschillencommissie rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de voorgelegde kwestie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de leden van een bemiddelingscommissie vaker worden geselecteerd op specifieke kennis van de sector waar het geschil zich afspeelt, en van bepaalde wet- en regelgeving, cao’s of mediationtechnieken. Deze maatregel vergroot de kwaliteit van de dienstverlening.

Spoedaanvraag indienen

Een andere wijziging is de mogelijkheid om een spoedaanvraag in te dienen. Bij een aantoonbaar spoedeisende situatie zal de bedrijfscommissie een kwestie versneld behandelen. Een versnelde behandeling kan met zich meebrengen dat de bedrijfscommissie van enkele onderdelen van een behandelingstraject afziet, zoals het voorafgaande aan een zitting schriftelijk uitwisselen van standpunten tussen partijen en de commissie. Ook kan een advies of oordeel omwille van de snelheid uitsluitend mondeling worden afgegeven. Daarnaast kan een bemiddelingszitting nu ook op locatie bij de betreffende onderneming plaatsvinden, indien de omstandigheden daar om vragen.

Voorkomen van verkeerde verwachtingen

Ten slotte is besloten om tijd te investeren in het voorkomen van verkeerde verwachtingen bij partijen die een bemiddelingsverzoek indienen. Na ontvangst van een bemiddelingsverzoek neemt de bedrijfscommissie daarom altijd met partijen contact op, om na te gaan welke verwachtingen er over de bemiddeling leven en aan te geven in hoeverre de bedrijfscommissie daaraan kan voldoen. Ook worden de procedures en werkwijze van de bedrijfscommissie toegelicht. Dit gebeurt zowel via de email als telefonisch.

De nieuwe werkwijze zal in de loop van 2017 worden geëvalueerd.

powered by sitecore