Bedrijfscommissie Markt I

In 2016 zijn er meer bemiddelingsverzoeken bij de Bedrijfscommissie Markt I ingediend dan in 2015, namelijk 20 (2015: 9).

Drie van deze zaken zijn behandeld door de Scholingskamer van de bedrijfscommissie. Acht zaken zijn tijdens een bemiddelingszitting behandeld. In negen zaken heeft de bedrijfscommissie een oordeel of advies uitgebracht.
Zaken kunnen ook op een andere wijze worden afgedaan dan met een advies of een oordeel, bijvoorbeeld als één van beide partijen niet aan een bemiddelingsprocedure wil meewerken. De verzoekende partij ontvangt dan meestal wel een schriftelijke reactie met enkele inhoudelijke overwegingen en adviezen.
In 2016 zijn ook enkele zaken ingetrokken. In die zaken zijn beide partijen naar aanleiding van het bemiddelingsverzoek weer met elkaar om tafel gaan zitten en hebben ze in onderling overleg alsnog een oplossing voor hun conflict weten te bereiken.

Ruud Hermans

 

"We gaan hier niet weg voordat partijen een oplossing hebben"

 

Ruud Hermans, voorzitter

 

Binnengekomen verzoeken en wijze van afhandeling

  2014 2015 2016
Nieuwe bemiddelingsverzoeken 11 9 20
Doorlopend uit vorig jaar 0 1 3
Bemiddelingszittingen 7 3 8
Adviezen/oordelen 7 3 9
Op andere wijze afgedaan 2 2 8
Intrekkingen 1 2 4
Naar volgend jaar 1 3 2

 

Ter illustratie een voorbeeld van een bemiddelingsverzoek uit 2016

Casus: Vastgelopen onderhandeling over een pensioenregeling

De bestuurder wil een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afsluiten met een pensioenuitvoerder. OR en bestuurder voeren onderhandelingen over diverse onderdelen van die overeenkomst. Hoewel zij elkaar qua standpunt dicht naderen kunnen zij niet tot overeenstemming komen, waarop de OR de instemming aan het besluit onthoudt.

De zitting

Tijdens de bemiddelingszitting brengt de bedrijfscommissie de feitelijke kant van het probleem in kaart, te weten de financiële gevolgen van zowel het voorstel van de bestuurder als het tegenvoorstel van de OR. Een en ander afgezet tegen de randvoorwaarden die de fiscale pensioenwetgeving en de cao daaraan stellen. Dit stelt partijen in staat om over de feitelijke verschillen te praten en naar gerichte oplossingen voor die verschillen te zoeken.

Het resultaat

De bedrijfscommissie constateert dat het betreffende probleem partijen al geruime tijd verdeeld houdt. Na het mislukken van het overleg hebben partijen vrij stevig stelling genomen, mede als gevolg van de inzet door beide kanten van juridische en pensioendeskundige adviseurs en advocaten. Daardoor is een situatie ontstaan waarin partijen er zelf niet meer uitkomen, ondanks de in beginsel goede intenties bij beide partijen.

De situatie wordt nog extra gecompliceerd doordat er naast de bestuurder en de OR nog een derde partij belanghebbende is bij deze kwestie, te weten de vakbond die pensioenafspraken met de bestuurder heeft gemaakt in het kader van de geldende cao. Hoewel kaderleden van deze vakbond zitting hebben in de OR, is de vakbond als partij formeel niet aan de bemiddelingsprocedure verbonden. Daarbij speelt ook mee dat partijen onderling van mening verschillen hoe het instemmingsrecht van de OR zich verhoudt tot het recht van de vakbond om afspraken te maken in het kader van de cao.

De bedrijfscommissie heeft tijdens de bemiddelingszitting partijen concreet laten onderhandelen over de punten in de concept-pensioenovereenkomst waar zij nog niet tot elkaar konden komen. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat, dat past binnen de randvoorwaarden van de geldende cao. Het onderhandelingsresultaat is door beide partijen tijdens de bemiddelingszitting mondeling geaccepteerd. Met partijen is afgesproken dat bestuurder en OR deze afspraken schriftelijk vastleggen. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de OR alsnog de gevraagde instemming aan het voorgenomen besluit tot wijziging van het pensioencontract verleent. 

Samenvattingen bemiddelingsverzoeken / bemiddelingsadviezen

powered by sitecore