Naamsbekendheid

Sinds in 2013 de verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie is geschrapt uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR), is het aantal verzoeken om bemiddeling afgenomen. Ook blijkt in de praktijk dat de bemiddelingstaak van de bedrijfscommissie minder bekend is dan voorheen.

Sommige ondernemingsraden verkeren – ten onrechte - in de veronderstelling dat met het schrappen van de verplichte bemiddeling het ook niet meer mogelijk is om op vrijwillige basis een beroep te doen op de bedrijfscommissie. Om die reden besteden de bedrijfscommissies veel aandacht aan het vergroten van de naamsbekendheid, vooral bij bestuurders en ondernemingsraden.

Communicatie

Op 1 juni is een voorlichtingsfilmpje over de bemiddelingsprocedure bij de bedrijfscommissie gepubliceerd op de website. Aan het filmpje is aandacht besteed in de vakmedia en de media van de SER. Ook hebben de leden van de bedrijfscommissies het filmpje actief verspreid in hun netwerk. 

De website van de bedrijfscommissies, www.bedrijfscommissie.nl, heeft in 2016 een opfrisbeurt gekregen. Ook is een nieuw emailadres in gebruik genomen voor beide bedrijfscommissies: info@bedrijfscommissie.nl.

Medewerkers van het secretariaat van de bedrijfscommissie en de SER hebben in het verslagjaar aan diverse medezeggenschapcongressen deelgenomen. Naast een stand met promotiemateriaal verzorgden zij daarbij ook regelmatig inhoudelijke workshops.

Met een enquête is onderzoek gedaan naar hoe ondernemingsraden omgaan met conflicten. Aan deze enquête is ruime aandacht besteed in de media en op social media. Enquête omgaan met conflicten over medezeggenschap.

In het verslagjaar werden contacten onderhouden met diverse vakmedia. Zo heeft de bedrijfscommissie een vaste rubriek in OR Informatie.

Ook werden gesprekken gevoerd met stakeholders, zoals advocaten, mediators, de Bedrijfscommissie voor de Overheid, OR-opleiders, -trainers en -adviseurs, OR-platforms en belangenverenigingen en stichtingen (waaronder BVMP, BVMZ, VASMO, NVMz, Stichting MNO).

powered by sitecore