Registratie

De WOR kent aan de bedrijfscommissies enkele registratieve taken toe, namelijk de registratie van: 

  • ondernemingsovereenkomsten. Deze verplichte registratie is van belang om de bedrijfscommissie inzicht te geven in de mate waarin van dit instrument gebruik wordt gemaakt. In het verslagjaar hebben de bedrijfscommissies dertien ondernemingsovereenkomsten geregistreerd. 
     
  • ondernemingsraden die op vrijwillige basis worden ingesteld. Het gaat daarbij om ondernemingsraden in ondernemingen waarin minder dan vijftig werkzame personen zijn. De registratie is een vereiste om de bepalingen uit de WOR op deze ondernemingsraden van toepassing te laten zijn. In 2016 zijn er acht besluiten tot instelling van een vrijwillige ondernemingsraad bij de bedrijfscommissies aangemeld. 

Naast deze verplichte registraties worden ook andere documenten aan de bedrijfscommissies ter registratie aangeboden. Het gaat dan vaak om documenten die in het verleden verplicht door de bedrijfscommissies werden geregistreerd. Ook kan het zijn dat de registratie in de cao van een bepaalde sector is voorgeschreven. Voorbeelden van dergelijke documenten zijn jaarverslagen, OR-reglementen, instellingsbesluiten van commissies, berichten over verkiezingen en samenstellingen van ondernemingsraden en uitnodigingen tot kandidaatstelling. In 2016 ontvingen de bedrijfscommissies circa 125 van dergelijke documenten. 

powered by sitecore