Zijn er functies onverenigbaar met het OR-lidmaatschap?

Kan bijvoorbeeld een directiesecretaresse die alle vergaderingen van het management en de Raad van Toezicht bijwoont in de OR plaats nemen?

Op zich kunnen alle personen die in een onderneming werkzaam zijn zich kandidaat stellen voor de OR. Alleen de personen die moeten worden beschouwd als bestuurder zijn uitgesloten voor de OR. Er kunnen echter personen in een onderneming werkzaam zijn waarvan men zich kan afvragen of het verstandig is dat zij zich kandidaat stellen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een personeelsfunctionaris of een lid van het managementteam. Hoewel deze personen formeel zitting kunnen nemen in een OR kan hun lidmaatschap in de praktijk leiden tot conflicterende belangen. Hetzelfde geldt voor een directiesecretaresse. Op zich is dit geen functie die het actief en passief kiesrecht voor de OR in de weg staat. Echter een directiesecretaresse heeft over het algemeen, uit hoofde van haar functie, de beschikking over meer informatie dan het gemiddelde OR-lid. Dat kan in de praktijk lastige situaties opleveren. Daarom zal de betreffende secretaresse zich voordat zij zich kandidaat stelt voor de OR eerst goed moeten afvragen of zij een dergelijk risico wil lopen. Bovendien is het altijd verstandig om na de verkiezing goede afspraken te maken hoe daarmee wordt omgegaan wanneer zich zo’n situatie voordoet.


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore