Ontstaat rechtsongelijkheid wanneer OR-leden ook lid zijn van een ander inspraakorgaan in de organisatie?

De meeste artsen van een ziekenhuis zijn in dienst van een medisch specialistisch bedrijf. Een aantal artsen heeft gekozen om in dienst te blijven van het ziekenhuis. Beide groepen artsen hebben gezamenlijk een medisch specialistische raad opgericht. Het dagelijks bestuur van de medisch specialistische raad heeft wekelijks overleg met de raad van bestuur over alle bestuurlijke zaken en verleent instemming bij een groot aantal besluiten van de raad van bestuur. Door deze constructie hebben artsen in loondienst (a) invloed en medezeggenschap door hun afgevaardigde in de medisch specialistische raad en eventueel in de OR, en (b) de mogelijkheid zitting te nemen in de OR én in de medisch specialistische raad.
Is hierdoor geen sprake van rechtsongelijkheid en een bevoordeelde positie van artsen in loondienst ten opzichte van andere werknemers?
 

De WOR gaat uit van actief en passief kiesrecht voor de OR voor alle in de onderneming werkzame personen. Wie hieronder vallen is gedefinieerd in artikel 1, leden 2 en 3, van de WOR. Een belangrijke groep hierbinnen zijn de personen die in de onderneming werken op basis van een arbeidsovereenkomst, waaronder de medisch specialisten in loondienst. Op grond van artikel 6, lid 4, van de WOR kunnen ondernemer en OR in onderling overleg afspreken de kring van in de onderneming werkzame personen uit te breiden, bijvoorbeeld met vrijwilligers. Een dergelijke uitbreiding kan in overleg ook weer ongedaan gemaakt worden. Het is echter niet mogelijk een groep mensen, die op grond van de WOR behoren tot de in de onderneming werkzame personen – zoals in dit geval de medisch specialisten in loondienst – met een beroep op artikel 6, lid 4, van de WOR uit te sluiten van actief en passief kiesrecht. Dit kan in de praktijk ingewikkelde situaties opleveren indien personen in meerdere gremia zitting hebben. Maar dat is inherent aan het gekozen systeem. Het verdient daarom aanbeveling om – indien dit daadwerkelijk het geval is – goede afspraken te maken hoe daarmee in de praktijk om te gaan.


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore