Waar is geregeld dat een OR leden voor een Raad van Toezicht voordraagt?

Op basis van welk artikel van de WOR of andere wet heeft de OR het recht om een lid van de Raad van Toezicht voor te dragen?

De voordracht van een lid van een Raad van Toezicht (RvT) is niet geregeld in de WOR, en ook niet in het Burgerlijk Wetboek. De voordracht van een lid van een Raad van Commissarissen (RvC) is daarentegen wel geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De OR van een structuuronderneming heeft een versterkt aanbevelingsrecht over de voordracht van maximaal een derde van het aantal commissarissen (artikel 2:158 lid 6 en 2:268 lid 6 BW). Dat betekent dat voor een derde van het aantal leden van de RvC geldt dat de RvC een door de OR aanbevolen persoon op voordracht plaatst.

In tegenstelling tot de RvC bij een BV en NV is de rol van de OR bij benoeming van leden van een RvT bij een vereniging, stichting of coöperatie niet wettelijk geregeld. De benoemingsprocedure van een RvT van zo’n rechtspersoon is in dat geval in de statuten neergelegd. Daarin kan worden geregeld dat de OR een persoon als lid kan voordragen.

Om te komen tot een meer actieve rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van de raden van toezicht of commissarissen is in 2015 de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) opgericht. Voor meer informatie over de AMG en de relatie OR-bestuurder-commissaris kunt u terecht op or-en-commissaris.nl.  


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore