Hoe houdt een OR zicht op reorganisaties indien er vanwege het actieve loopbaanbeleid minder adviesaanvragen zijn?

Binnen een organisatie is het actief bezig zijn en blijven met je loopbaan een belangrijke trend. Dit betekent in het geval van een dreigende reorganisatie dat van medewerkers wordt verwacht dat zij zelf actief op zoek gaan naar ander werk. De bestuurder hoopt op deze manier minder adviesaanvragen te hoeven indienen. De OR onderstreept het belang dat medewerkers bewust hiermee bezig zijn, maar vraagt zich af hoe ze dit goed kunnen monitoren. Als er geen adviesaanvraag is, zijn het allemaal individuele gevallen. Hoe moet de OR hiermee omgaan?

Op grond van artikel 25, eerste lid, onder d van de WOR heeft de OR adviesrecht bij een reorganisatie. Indien werknemers zelf besluiten om een andere functie te aanvaarden, dan is er geen sprake van een vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling. De OR heeft hier dus formeel beschouwd geen zeggenschap over. Wel kan de OR periodiek met de bestuurder gesprekken voeren over het loopbaanbeleid en de ontwikkelingen op dat gebied. Bijvoorbeeld over hoe het beleid in de praktijk werkt, of de bestuurder van plan is het beleid (verder) aan te passen en wat de ervaringen zijn met de achterban. Op deze manier kan de OR monitoren wat de invloed is van het beleid en is de drempel om de bestuurder aan te spreken op eventuele negatieve gevolgen relatief laag.

In het geval dat de bestuurder formeel het beleid wijzigt ten aanzien van aanstelling, ontslag, bevordering, opleiding en/of beoordeling, dan heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27 lid 1, onder e, f en g WOR).


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore