Communicatie

Hoewel de bedrijfscommissie op grond van de Wet op de ondernemingsraden is ingesteld en daarmee een wettelijke taak vervult, is gebleken dat ondernemingsraden en bestuurders in de praktijk vaak onvoldoende bekend zijn met de taak en werkwijze van de bedrijfscommissie. De bedrijfscommissie ziet het dan ook als een belangrijke taak om de bekendheid over de bedrijfscommissie bij met name deze partijen te vergroten.

De belangrijkste manier om de bekendheid te vergroten van het werk van de bedrijfscommissie is hiervoor aandacht te vragen tijdens congressen over medezeggenschap. In het verslagjaar heeft een intensivering plaatsgevonden van de deelname aan medezeggenschapscongressen. In combinatie met de overige activiteiten van de Sociaal-Economische Raad op het terrein van medezeggenschap is op een aantal congressen een stand bemenst van waaruit promotiemateriaal is verspreid en waar congresbezoekers terecht konden met hun vragen over de bedrijfscommissie. Daarnaast hebben leden van de bedrijfscommissie en het secretariaat op diverse congressen workshops verzorgd.

Een ander belangrijk communicatiemiddel van de bedrijfscommissies is de website, www.bedrijfscommissie.nl. In het verslagjaar is deze website verder geactualiseerd, onder meer met samenvattingen van uitspraken en adviezen die de bedrijfscommissie gedurende het verslagjaar heeft uitgebracht. In 2018 zal de website van de bedrijfscommissie inhoudelijk worden vernieuwd.

In het verslagjaar werden contacten onderhouden met vakmedia. Zo heeft de SER een vaste rubriek in ORmagazine. In deze rubriek, die maandelijks verschijnt, worden afwisselend bemiddelingszaken uit de praktijk van de bedrijfscommissie behandeld en worden vragen beantwoord die aan de vraagbaak van de bedrijfscommissie zijn voorgelegd.

Ook werden gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, zoals advocaten, mediators en OR-opleiders, -trainers en -adviseurs.

powered by sitecore