Bedrijfscommissie Markt I

In 2017 zijn in totaal tien bemiddelingsverzoeken ingediend. Van de tien ontvangen bemiddelingszaken zijn vijf zaken behandeld tijdens een bemiddelingszitting. In deze zaken heeft de bedrijfscommissie partijen een advies of een oordeel gegeven. In drie gevallen bleek een van de partijen niet bereid om mee te werken aan de bemiddelingsprocedure. In een dergelijke situatie is het voor de bedrijfscommissie niet mogelijk om te bemiddelen. Om te kunnen bemiddelen is het noodzakelijk dat er twee partijen zijn die de bereidheid hebben constructief aan de bemiddeling mee te werken. Hoewel het bemiddelingsverzoek in zo’n geval niet ontvankelijk is, heeft de bedrijfscommissie de verzoekende partijen wel een schriftelijke reactie met enkele inhoudelijke overwegingen en adviezen gegeven. In de overige twee gevallen werd het bemiddelingsverzoek naderhand ingetrokken. Over het algemeen wordt een bemiddelingsverzoek alleen ingetrokken als beide partijen onderling zelf al een oplossing voor een geschil hebben gevonden.
Aan het begin van het verslagjaar waren nog twee verzoeken in behandeling, die eind 2016 waren ingediend. Deze beide verzoeken zijn begin 2017 ingetrokken.

”Het is belangrijk dat de beslissingen door het gehele bedrijf worden gedragen; zeggenschap en communicatie zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden.”

Peter de Jong, lid Bedrijfscommissie Markt I

Peter de Jong

Binnengekomen verzoeken en wijze van afhandeling

  2015 2016 2017
Nieuwe bemiddelingsverzoeken 9 20 10
Doorlopend uit vorig jaar 1 3 2
Bemiddelingszittingen 3 8 5
Adviezen/oordelen 3 9 5
Op andere wijze afgedaan 2 8 3
Intrekkingen 2 4 4
Naar volgend jaar 3 2 0

 

Ter illustratie een voorbeeld van een bemiddelingsverzoek uit 2017

Casus: Verplichting tot instelling van een ondernemingsraad

Een werknemer wil dat een ondernemingsraad wordt ingesteld bij de organisatie waarvoor hij werkt. Zijn werkgever is hiertoe op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht, maar heeft tot dusverre niet aan deze verplichting voldaan. De werkgever geeft aan dat bij hem geen sprake is van onwil, maar dat er bij de werknemers een gebrek is aan animo voor een ondernemingsraad.

De zitting
Tijdens de zitting meldt de werkgever, een detailhandelsonderneming met vestigingen in het gehele land, dat hij in het personeelsblad werknemers heeft opgeroepen aan te geven of zij behoefte hebben aan een ondernemingsraad. Daar heeft hij geen reacties op ontvangen. De verzoekende werknemer is van oordeel dat de werkgever onvoldoende heeft onderzocht of er animo onder de medewerkers is.

Het advies
Tijdens de bemiddelingszitting spreken partijen af dat de werkgever binnen drie maanden na de zitting zal onderzoeken of onder het personeel van de organisatie draagvlak bestaat voor een ondernemingsraad. Als uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak is onder het personeel, zal de werkgever overgaan tot het uitschrijven van verkiezingen.

De bedrijfscommissie heeft partijen meegegeven dat het in het licht van de gemaakte afspraak belangrijk is dat bij de personeelscampagne duidelijke voorlichting wordt gegeven over medezeggenschap, de WOR en de rol van een ondernemingsraad. Het heeft bovendien de voorkeur om medewerkers persoonlijk te benaderen in plaats van te volstaan met een algemene oproep in een personeelsblad.

De bedrijfscommissie wees er ook op dat het animo onder de medewerkers mede afhankelijk is van de wil van de ondernemer. Een peiling van het draagvlak onder de medewerkers is onvoldoende grond voor de stelling dat er geen ondernemingsraad valt op te richten. Zo’n peiling zegt immers niet veel over de daadwerkelijke behoefte aan een ondernemingsraad als de cultuur in de organisatie met zich meebrengt dat medewerkers bijvoorbeeld niet voor hun mening uit durven te komen of een peiling niet oprecht zullen invullen.

De bedrijfscommissie merkt voorts op dat de werkgever er zelf alles aan kan en moet doen om een zo representatief mogelijke ondernemingsraad te bewerkstelligen. Het is aan de ondernemer om daar keuzes in te maken. Hij heeft de wettelijke verplichting om omstandigheden te creëren waaronder het mogelijk wordt een verkiezing te organiseren.

Samenvattingen bemiddelingsverzoeken / bemiddelingsadviezen

Ruud Hermans

In Memoriam

Op 30 augustus 2017 is Ruud Hermans, voorzitter van de Bedrijfscommissie Markt I overleden.

Ruud was namens de Nederlandse werkgeversvereniging VNK lid van de Bedrijfscommissie Markt I. Hij heeft zich tijdens zijn lidmaatschap van de bedrijfscommissie geprofileerd als een bevlogen, deskundig, pragmatisch en resultaatgericht lid. Onder zijn leiding zijn diverse complexe bemiddelingszaken met goed gevolg tot voltooiing gebracht.

De bedrijfscommissie verliest met Ruud een vooraanstaand lid, maar bovenal een zeer gewaardeerd en geliefd persoon.

powered by sitecore