Registratie

Op grond van de WOR hebben de bedrijfscommissies enkele registratieve taken, namelijk de registratie van:

  • ondernemingsovereenkomsten. Deze verplichte registratie is van belang om de bedrijfscommissie inzicht te geven in de mate waarin van dit instrument gebruik wordt gemaakt. In het verslagjaar hebben de bedrijfscommissies twintig ondernemingsovereenkomsten geregistreerd.
  • ondernemingsraden die op vrijwillige basis worden ingesteld. Het gaat daarbij om ondernemingsraden in ondernemingen waarin minder dan vijftig werkzame personen zijn. De registratie is een vereiste om de bepalingen uit de WOR op deze ondernemingsraden van toepassing te laten zijn. In 2017 zijn er vijf besluiten tot instelling van een vrijwillige ondernemingsraad bij de bedrijfscommissies aangemeld.

Naast deze verplichte registraties ontvangen de bedrijfscommissies ook andere documenten ter registratie. Dit zijn bijvoorbeeld jaarverslagen, OR-reglementen, instellingsbesluiten van commissies, berichten over verkiezingen en samenstelling van ondernemingsraden en uitnodigingen tot kandidaatstelling. Sommige documenten werden in het verleden verplicht geregistreerd door de bedrijfscommissies. Het komt ook voor dat de registratie in de CAO van een bepaalde sector is voorgeschreven. In 2017 ontvingen de bedrijfscommissies 96 van dergelijke documenten.

Registratieformulier 

powered by sitecore