Mag een werkgever met meer dan 50 medewerkers afwijken van de verplichting een OR in te stellen als hij in overeenstemming met het personeel een Personeelsraad heeft?


Verplichting instellen ondernemingsraad

Het uitgangspunt van de wet is dat iedere onderneming waarin ten minste 50 personen werkzaam zijn een eigen ondernemingsraad moet hebben. Dit is geregeld in artikel 2, lid 1, van de WOR. De verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad rust op de ondernemer die de betrokken onderneming in stand houdt. In samenspraak met het personeel kan niet worden afgeweken van deze bepaling. In de veelgestelde vragen op de website van de Sociaal-Economische Raad wordt de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad nader behandeld.

Andersoortig medezeggenschapsorgaan

Gewezen wordt op recente rechtspraak, dat niet de naam ondernemingsraad van belang is bij de instelling van een medezeggenschapsorgaan, maar de vraag of de bevoegdheden die dit medezeggenschapsorgaan heeft in overeenstemming zijn met de bevoegdheden die de WOR aan ondernemingsraden heeft gegeven. Zie uitspraak van de rechtbank Utrecht (d.d. 31 augustus 2012).

Ook dient de samenstelling van het andersoortig medezeggenschapsorgaan te voldoen aan artikel 6 van de WOR, waarin onder andere dwingendrechtelijk is bepaald dat de ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Overigens biedt artikel 6 lid 5 WOR wel de mogelijkheid voor een afwijkend aantal leden, maar deze bevoegdheid is voorbehouden aan de ondernemingsraad zelf.

Ontheffing

De wet kent de mogelijkheid om te verzoeken ontheven te worden van de verplichting om een ondernemingsraad in te stellen. Een dergelijke ontheffing kan worden aangevraagd bij de Sociaal-Economische Raad. Deze wordt echter uitsluitend verleend indien zich in de onderneming bijzondere omstandigheden voordoen in de aard van de werkzaamheden of in de omstandigheden waaronder de arbeid moet worden verricht, die een goede toepassing van de wet belemmeren of onmogelijk maken. In het algemeen komen andere vormen van overleg niet in aanmerking voor ontheffing. Ook is de omstandigheid dat onder het personeel geen of onvoldoende belangstelling bestaat voor het instellen van een ondernemingsraad geen voldoende grond voor ontheffing. Het aantal ontheffingen is dan ook uiterst beperkt.

Samenvattend

Op grond van het bovenstaande laat de WOR het niet toe om een ander medezeggenschapsorgaan in te stellen dan een ondernemingsraad, tenzij dit orgaan minimaal dezelfde bevoegdheden toekomt als de ondernemingsraad op grond van de WOR en de samenstelling voldoet aan het bepaalde in artikel 6 WOR. Een ontheffing voor het instellen van een ondernemingsraad is onder bijzondere omstandigheden mogelijk, maar de Sociaal-Economische Raad verleent deze slechts sporadisch.


Meer voorgelegde vragen, bekijk alle vragen

Wet op de ondernemingsraden

powered by sitecore